LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Apsaimniekošanas pārvalde normatīvie akti

 1. Par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajām dzīvojamām mājām un sociālajiem dzīvokļiem
 2. Par izdevumu, kas radušies dzīvojamās mājās esošu telpu neizmantošanas rezultātā, un bezmantinieku mantas kreditoru prasījumu samaksas kārtību
 3. Kārtība, kādā dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām
 4. Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība
 5. Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas  un aizsardzības  noteikumi (likumi.lv)
 6. Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi (likumi.lv)
 7. Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi (likumi.lv)
 8. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību (likumi.lv)
 9. Par Rīgas pašvaldības dažādu sociālo grupu  kopdzīvojamo māju statusa noteikšanu, kā arī Rīgas domes 29.08.2000. lēmuma Nr.8776, 05.12.2000. lēmuma Nr.9128 un 11.02.2003. lēmuma Nr.2048 atzīšanu par spēku zaudējušiem
 10. Par dzīvojamo telpu īres parauglīguma apstiprināšanu un pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apakšīres līgumu uzskaiti
 11. RD 22.09.2015. s.n. Nr.167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli" (likumi.lv)

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×