Pakalpojumu uzraudzība

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Rīgas pilsētas  iedzīvotāju interesēs pārrauga ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājuma kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Šos pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem sniedz dzīvojamās mājas pārvaldnieks, pamatojoties uz ar SIA „Rīgas ūdens” savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

Kārtību, kādā tiek sniegts minētais pakalpojums, nosaka Ministru kabineta 31.05.2003. noteikumi Nr.235  „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, Rīgas domes 17.12.2002. noteikumi  Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, Rīgas domes 02.07.2002. noteikumi Nr.22 „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā”, Rīgas domes 10.06.2009. līgums Nr.RD-11-09-581-lī „Līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (pieņemts Saeimā 18.06.2015., stājies spēkā 01.01.2016.), kā arī Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (stājušies spēkā 01.04.2016.)

Par patērēto ūdeni ar pakalpojumu sniedzēju norēķinās dzīvojamās mājas pārvaldnieks, kurš noslēdzis līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA „Rīgas ūdens”, atbilstoši līguma nosacījumiem un atbilstoši dzīvojamās mājas ievada ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem. Dzīvokļu īpašnieki norēķinās par patērēto ūdeni saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” noteikto kārtību, savukārt dzīvokļu īrniekiem aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” noteikto kārtību.

Lietus ūdens novadīšanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmā organizē Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši 24.01.2006. nolikumā Nr.35 „Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums” deleģētajām funkcijām.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Rīgas pašvaldības iedzīvotāju interesēs uzrauga pakalpojumu sniegšanu energoapgādes nozarē. Minētā pakalpojuma sniegšanu reglamentē Enerģētikas likums, Rīgas domes 18.06.2000. saistošie noteikumi Nr.73 „Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avoti izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība” un Rīgas domes 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli”.

Centralizētās apkures pakalpojumu Rīgas iedzīvotājiem sniedz  dzīvojamās mājas pārvaldnieks, savstarpēji noslēdzot līgumu ar a/s „RĪGAS SILTUMS” par pakalpojuma saņemšanu. Maksu par siltumenerģijas patēriņu aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”, kā arī Rīgas domes 15.09.2010. instrukciju Nr.9 “Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība”, tas ir, maksa par centralizēto apkuri tiek aprēķināta atbilstoši īpašuma kopējai platībai.

Katram dzīvoklim maksājamā daļa par elektroenerģiju koplietošanas telpās veidojas no mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, lifta, apkures sistēmas un ūdens sūkņu iekārtu darbības nodrošināšanai patērētās elektroenerģijas. Dzīvojamo māju koplietošanas elektroenerģijas patēriņš tiek aprēķināts, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” noteikto kārtību.

Maksu par sadzīves atkritumu izvešanu veido divi komponenti: maksa par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi EKO” un kompānijas aprēķinātā samaksa par savākšanas un pārvadāšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks, izrakstot rēķinu dzīvokļa īpašniekam/īrniekam par sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma/dzīvojamās telpas lietošanu, ņem vērā Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumus Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumus Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”, kuri nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku/nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu fiziskajām un juridiskajām personām Rīgas pilsētā nodrošina četras atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: „Eco Baltia VIDE”, „Clean R”, „Ragn Sell” un „Vides pakalpojumu grupa”.