Pakalpojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veicot nolikumā noteiktās funkcijas, sniedz dažāda veida pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem.

D1.Informācijas sniegšana par iespēju reģistrēties palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas pašvaldībā

Pakalpojuma apraksts


D2.Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D3.Informācijas sniegšana par virzību reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D4.Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D5.Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D6.Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D7.Pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D8.Ģimenes locekļa, citas personas iekļaušana pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D9.Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D10. Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D11.Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


D12.Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi, bet ir atjaunojama

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

A1.Konsultāciju sniegšana  par dzīvojamo māju pārvaldīšanu

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


A2. Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai  apkures veida maiņai

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


A3.Dzīvojamās mājas pašvaldības īpašumā esošās daļas pārstāvība

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


A4.Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V1.Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V2. Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā  iekšējos ūdeņos 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V3. Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V4. Bezsaimnieka un savvaļas dzīvnieku līķu savākšana 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V5. Pilsētvidē nonākušo savvaļas dzīvnieku aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V6. Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana un aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V7. Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija vai eitanāzija 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V8. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo bezsaimnieka dzīvnieku medicīniskā aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V9. Bezsaimnieka kaķu sterilizācija, ja kaķus uz  veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V10. Bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērājs 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma


V.11. Meliorācijas un vides prasību nosacījumu  projektēšanai izsniegšana 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

Informācijas sniegšana par Kapsētu pārvaldes pakalpojumiem Rīgas pašvaldības kapsētās 

Pakalpojuma apraksts


Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas pašvaldības kapsētu apbedījumiem 

Pakalpojuma apraksts


Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās 

Pakalpojuma apraksts


Rīgas pašvaldības kapsētās esošās kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

Pakalpojuma apraksts


Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas pašvaldības kapsētās 

Pakalpojuma apraksts


Rīgas pašvaldības kapsētu kapavietas paplašināšana uz piegulošās brīvās zemes bez tiesībām apbedīt

Pakalpojuma apraksts


Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā  

Pakalpojuma apraksts


Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās 

Pakalpojuma apraksts


Atļaujas izsniegšana kapavietu kopēja darbu veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās 

Pakalpojuma apraksts


Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai Rīgas pašvaldības kapsētās

Pakalpojuma apraksts

I1. Informācijas un konsultāciju saistībā ar īres tiesiskajām attiecībām sniegšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma


I2. Iesniegumu saistībā ar īres tiesiskajām attiecībām izskatīšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

Veidlapas

 1. Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām gadījumā, ja persona ar tiesas spriedumu tiek izlikta no dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par saņemtajiem pakalpojumiem parādiem, sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu vai sakarā ar dzīvojamās telpas nojaukšanu.
 2. Bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 3. Denacionalizētās māja īrnieka – personas ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai.
 4. Personas, kura iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām.
 5. Maznodrošinātas personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
 6. Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kura vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, iesniegums.
 7. Repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 8. Denacionalizētās mājas īrnieka – politiski represētas personas vai personas ar noteiktiem ienākumiem iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 9. Personas ar noteiktiem ienākumiem vai politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai gadījumā, ja tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu.
 10. Personas, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā esošā mājā, par kuru Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija sniegusi atzinumu un sastādījusi aktu par iedzīvotāju izvietošanu sakarā ar dzīvojamās mājas nojaukšanu vai kapitālo remontu, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 11. Personas iesniegums reģistrācijai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 12. Personas iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai.
 13. Iesniegums īres līguma noslēgšanai, gadījumā, kad iepriekšējais dzīvojamās telpas īrnieks ir miris.
 14. Iesniegums ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušanai dzīvojamās telpas īres līgumā.
 15. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai (izņemot gadījumus, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa).
 16. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa.
 17. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai sociālajā dzīvojamā mājā.
 18. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, nosakot sociālo statusu.
 19. Iesniegums sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 20. Iesniegums pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 21. Vienošanās starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmantošanu.
 22. Iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta pārskaitīšanai dzīvojamās telpas pārdevēja (izīrētāja) bankas kontā.
 23. Iesniegums dzīvojamās telpas apmaiņai.
 24. Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atmaksu.
 25. Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai.
 26. Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai.
 1. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā
 2. Iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā
 3. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 4. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 5. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai
 6. Apliecība kapavietu kopšanas darbu veikšanu kapsētā fiziskām personām
 7. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās fiziskai personai
 8. Atļauja amatnieka pakalpojumu sniegšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
 9. Kapsētu pārvaldes izziņa par kapavietu
 10. Kapsētu pārvaldes kapsētas izziņa par kapavietu
 11. Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai
 12. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums vasaras periodā
 13. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums ziemas periodā
 14. Izziņa apbedīšanas pakalpojumu pasūtījuma noformēšanai
 15. Iesniegums par ekshumāciju
 16. Iesniegums par kapavietas paplašināšanu
 17. Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 18. Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 19. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās juridiskas personas pārstāvim
 20. Kapsētu komisijas kapavietas apsekošanas akts
 21. Caurlaide autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
 22. Talons iebraukšanai kapsētas teritorijā
 23. Iesniegums par kapavietas aprīkojuma demontāžu un/vai uzstādīšanu
 24. Līgums par kapa vietas uzturēšanu