LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Dzīvokļu pārvaldes veidlapas

1. Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām gadījumā, ja persona ar tiesas spriedumu tiek izlikta no dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par saņemtajiem pakalpojumiem parādiem, sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu vai sakarā ar dzīvojamās telpas nojaukšanu.

Veidlapa.mvd-V1.Dzp

2. Bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Veidlapa.mvd-V2.Dzp

3. Denacionalizētās māja īrnieka - personas ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai.

Veidlapa.mvd-V3.Dzp

4. Personas, kura iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām.

Veidlapa.mvd-V4.Dzp

5. Maznodrošinātas personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.

Veidlapa.mvd-V5.Dzp

6. Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kura vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, iesniegums.

Veidlapa.mvd-V6.Dzp

7. Repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Veidlapa.mvd-V7.Dzp

8. Denacionalizētās mājas īrnieka - politiski represētas personas vai personas ar noteiktiem ienākumiem iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Veidlapa.mvd-V8.Dzp

9. Personas ar noteiktiem ienākumiem vai politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai gadījumā, ja tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu.

Veidlapa.mvd-V9.Dzp

10. Personas, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā esošā mājā, par kuru Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija sniegusi atzinumu un sastādījusi aktu par iedzīvotāju izvietošanu sakarā ar dzīvojamās mājas nojaukšanu vai kapitālo remontu, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Veidlapa.mvd-V10.Dzp

11. Personas iesniegums reģistrācijai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Veidlapa.mvd-V11.Dzp

12. Personas iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai.

Veidlapa.mvd-V12.Dzp

13. Iesniegums īres līguma noslēgšanai, gadījumā, kad iepriekšējais dzīvojamās telpas īrnieks ir miris.

Veidlapa.mvd-V13.Dzp

14. Iesniegums ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušanai dzīvojamās telpas īres līgumā.

Veidlapa.mvd-V14.Dzp

15. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai (izņemot gadījumus, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa).

Veidlapa.mvd-V15.Dzp

16. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa.

Veidlapa.mvd-V16.Dzp

17. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai sociālajā dzīvojamā mājā.

Veidlapa.mvd-V17.Dzp

18. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, nosakot sociālo statusu.

Veidlapa.mvd-V18.Dzp

19. Iesniegums sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Veidlapa.mvd-V19.Dzp

20. Iesniegums pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Veidlapa.mvd-V20.Dzp

21. Vienošanās starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmantošanu.

Veidlapa.mvd-V21.Dzp

22. Iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta pārskaitīšanai dzīvojamās telpas pārdevēja (izīrētāja) bankas kontā.

Veidlapa.mvd-V22.Dzp

23. Iesniegums dzīvojamās telpas apmaiņai.

Veidlapa.mvd-V23.Dzp

24. Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atmaksu.

Veidlapa.mvd-V24.Dzp

25. Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai.

Veidlapa.mvd-V25.Dzp

26. Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai.

Veidlapa.mvd-V26.Dzp

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×