Realizētie projekti

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam īstenoja vairākus projektus gan sociālajā, gan arī vides jomā.

Ar ES Sociālā fonda finansiālo atbalstu, kā arī sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un Rīgas domes līdzfinansējumu tika īstenoti projekti “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar mērķi atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās, un veicināt to integrāciju darba tirgū.

Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, tika renovētas divas sociālās dzīvojamās mājas Gobas ielā 20/1 un Rēznas ielā 10/2. Projektu mērķi bija veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas veicinātu augstu enerģijas ietaupījumu un dzīvojamās vides kvalitāti un pieejamību.

Savukārt, ar Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IVA finansiālo atbalstu tika īstenots projekts „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” (CADDIES), kas tika versts uz iedzīvotāju iesaistīšanu savas dzīves vides uzlabošanā. Projekta mērķis bija noskaidrot, kādas ir iedzīvotāju problēmas un vēlmes, un palīdzēt viņiem padarīt dzīvi savā apkaimē patīkamāku. Departaments projektā piedalījās kā projekta partneris kopā ar Norčēpingas (Zviedrija) pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumu “Hyresbostader i Norkkoping AB” un Helsinku (Somija) sabiedrisko organizāciju “Helka”.

Visbeidzot, ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda atbalstu Departaments īstenoja projektu „Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” ar mērķi nodrošināt zivju krājumu atražošanu Buļļupē.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments īstenoja projektu „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” (CADDIES), kas tika finansēts no Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IVA.

Projekts tika versts uz iedzīvotāju iesaistīšanu savas dzīves vides uzlabošanā. Projekta mērķis bija noskaidrot, kādas ir iedzīvotāju problēmas un vēlmes, un palīdzēt viņiem padarīt dzīvi savā apkaimē patīkamāku. Un galvenais – parādīt, ka laba dzīvošana bieži ir pašu rokās un ka brīnišķīgus rezultātus var sasniegt pašu spēkiem, neieguldot lielus finanšu līdzekļus un negaidot, ka visu atrisinās valsts vai pašvaldības institūcijas!

Projekta saīsināts nosaukums CADDIES ir izveidots no projekta angliskā nosaukuma vārdu pirmajiem burtiem – Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants. Savukārt, ar vārdu caddie angļu valodā apzīmē golfa spēlē golfa nūju pienesēju, t.i., palīgu golfa spēlētājiem.

Arī šajā projektā iesaistītās partnerorganizācijas vēlējās būt par iedzīvotāju palīgiem, kopīgi radot pievilcīgu un attīstītu dzīves vidi. Par  projekta pilotreģionu tika izvēlēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsēta.

Kopā ar ārvalstu partneriem, izmantojot visu trīs partneru esošo pieredzi, tika izstrādātas un izmantotas jaunas metodes un paņēmieni daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju aktivitātes paaugstināšanai un iesaistīšanai savu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas, kā arī apkārtējās vides labiekārtošanas un plānošanas procesos.

Projekta partneri

CADDIES projekta vadošais partneris ir Rīgas pilsētas sadraudzības pilsētas Norčēpingas (Zviedrija) pašvaldībai piederošs dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmums “Hyresbostader i Norkkoping AB”.

Otrs projekta partneris ir Helsinku (Somija) sabiedriskā organizācija “Helka”, kas darbojas pilsētas dzīvojamo rajonu kvalitātes uzlabošanas jomā.

No Latvijas puses sadarbības partneris ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Projekta pilotreģions

Projekta ietvaros notika cieša sadarbība ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju. Savukārt projekta aktivitātes lielākoties notika Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, kas ir daudznacionāla, bagāta ar kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un vienlaikus pazīstama gan ar teicami sakoptas, gan arī pilnīgi nesakārtotas vides piemēriem.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 277 289.43 EUR, t.sk.

Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IVA segtās izmaksas: 235 696.01 EUR

Rīgas domes līdzfinansējums: 41 593.42 EUR

Projekta īstenošanas periods

2009. gada 01. marts – 2011. gada 31. decembris

Kontaktpersonas

Larisa Ābelīte (tālr. 67012571, e-pasts: larisa.abelite[at]riga.lv)

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments piedalījās Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētajā projektā “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Projekta mērķis bija materiāli un psiholoģiski atbalsta tos cilvēkus, kuri ilgstoši ir palikuši bez darba un iztikas līdzekļiem.

Šādi Rīgas iedzīvotāji  tika iesaistīti pilsētas pašvaldības teritoriju tīrīšanā un kapsētu publiskās teritorijas uzkopšanā. Par šo darbu veikšanu projekta dalībnieki saņēma 100 LVL (142.29 EUR) mēnesī. Papildus tam stipendiātiem tika iegādāts inventārs un sniegta transporta izdevumu kompensācija.

Projekta partneri

Projekts tika realizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 589 914.81 LVL (839 373.15 EUR), t.sk.

NVA segtās izmaksas: 556 187.36 LVL (175 423.95 EUR)

Rīgas domes līdzfinansējums: 33 727.44 LVL (47 989.82 EUR)

Projekta īstenošanas periods

2009. gada 01. oktobris – 2011. gada 31. decembris

Papildus informācija

Kopš 2009. gada līdz 2011. gadam Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā tika izveidota 921 prakses vieta.

Kontaktpersonas

Larisa Ābelīte (tālr. 67012571, e-pasts: larisa.abelite[at]riga.lv)

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) kopš 2012. gada februāra piedalās Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Projektu līdzfinansē Rīgas dome un projekta realizācija notiek sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās, un veicināt to integrāciju darba tirgū.

Projekta mērķa grupa – NVA bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus reģistrētie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, kā arī tie, kas bezdarbnieku statusā ir reģistrēti mazāk kā 6 mēnešus un vismaz 12 mēnešus pirms piedalīšanās projektā nav strādājuši.

Rīgas reģionālās filiāles apkalpošanas zonā esošās pašvaldības katru mēnesi piedāvā 1190 pagaidu darbu vietas ar dažādām darba iespējām. Dalībnieki tiek nodrošināti ar visu vajadzīgo inventāru un darba apģērbu. Projektā var piedalīties ne ilgāk kā 4 mēnešus.

Dalībnieks saņem atlīdzību 142.29 EUR par katru nostrādāto mēnesi un viņu tiek segti izdevumi par obligātajām veselības pārbaudēm. Papildus tam stipendiātiem tika iegādāts inventārs un darba apģērbs.

Departaments, projekta ietvaros, nodarbina dalībniekus Rīgas pilsētas dārzu un parku, Rīgas pilsētas kapsētu, kā arī citu pašvaldībai piederošo teritoriju sakopšanā.

Projekta partneri

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Projekta īstenošanas periods

2012. gada 01. februāris – 2014. gada 30. novembris

Papildus informācija

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā 2012. gadā tika nodrošināts līdz 430 algoto pagaidu sabiedrisko darbu vietu, 2013. gadā – 254 vietas. Savukārt 2014. gadā no janvāra līdz augustam tika izveidotas 182 vietas, bet tuvojoties projekta nobeigumam – 162.

Pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas teritorijas, kurās tiek nodarbināti projektā iesaistītie bezdarbnieki, ir kļuvušas tīrākās un sakoptākas. Liels ieguldījums tika veikts Rīgas pilsētas kapsētu sakopšanas darbos.

Kontaktpersonas

Gints Zēla (tālr. 67519506, e-pasts: gints.zela[at]riga.lv)

Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv sadaļā – Bezdarbniekiem

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, ir veicis sociālās dzīvojamās mājas Gobas ielā 20/1 siltināšanas darbus.

Projekta mērķis bija energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas veicinātu augstu enerģijas ietaupījumu un dzīvojamās vides kvalitāti un pieejamību. Lai sasniegtu mērķi tika paveiktas šādas aktivitātes:

  • ārsienu renovācija, siltināšana;
  • durvju nomaiņa;
  • lifta šahtas siltumizolācija;
  • apkures sistēmas sakārtošana.

Sociālajā mājā kopā ir 46 dzīvokļi, no kuriem visi ir izīrēti un kopējais iedzīvotāju skaits ir 62 cilvēki.

Projekta finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 100 308.73 LVL (142 726.46 EUR), t.sk.

ERAF līdzfinansējums: 75 231.54 LVL (107 044.83 EUR)

Rīgas domes līdzfinansējums: 25 077.19 LVL (35 681.63 EUR)

Projekta īstenošanas periods

2010. gada 24. augusts – 2011. gada 20. decembris

Papildus informācija

Pēc Atklātā konkursa rezultātiem, tiesības izpildīt abu sociālo māju siltināšanas darbiem tika piešķirtas SIA „DML Būve”.

Kontaktpersonas

Gundega Zode (tālr. 67012481, e-pasts: gundega.zode[at]riga.lv)

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, ir veicis sociālās dzīvojamās mājas Rēznas ielā 10/2 siltināšanas darbus.

Projekta mērķis bija īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas veicinātu augstu enerģijas ietaupījumu un dzīvojamās vides kvalitāti un pieejamību.

Lai sasniegtu mērķi tika paveiktas šādas aktivitātes:

  • ārsienu renovācija, siltināšana;
  • jumta siltumizolācija;
  • pagraba siltumizolēšana;
  • logu un durvju nomaiņa;
  • apkures sistēmas sakārtošana.

Sociālajā mājā kopā ir 118 dzīvokļi, no kuriem visi ir izīrēti un kopējais iedzīvotāju skaits ir 135 cilvēki.

Projekta finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 164 384.88 LVL (233 898.60 EUR), t.sk.

ERAF līdzfinansējums: 123 288.66 LVL (175 423.95 EUR)

Rīgas domes līdzfinansējums: 41 096.22 LVL (58 474.65 EUR)

Projekta īstenošanas periods

2010. gada 24. augusts – 2011. gada 20. decembris

Papildus informācija

Pēc Atklātā konkursa rezultātiem, tiesības izpildīt abu sociālo māju siltināšanas darbiem tika piešķirtas SIA „DML Būve”.

Kontaktpersonas

Gundega Zode (tālr. 67012481, e-pasts: gundega.zode[at]riga.lv)

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda (turpmāk – Zivju fonds) finansiālo atbalstu īsteno projektu „Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”.

Viens no Zivju fonda atbalstāmajiem pasākumiem zivsaimniecības attīstībai ir Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.

Balstoties uz konkursa nosacījumiem, projekta vispārējais mērķis tika definēts ka zivju krājumu atražošanas nodrošināšana Buļļupē, kuras rezultātā esošie zivju resursi Rīgas pilsētas ūdenstilpēs pieaugs, tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība un nodrošināta šo resursu ilgtspējīga izmantošana. Projekta specifiskais mērķis ir vimbu (Vimba vimba (L.)) mazuļu iegāde un ielaišana Buļļupē ar mērķi nodrošināt šīs sugas atražošanu. Kopumā plānots ielaist aptuveni 38 000 vimbu mazuļu.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 3678.40 EUR ar PVN, t.sk.

Zivju fonda segtās izmaksas: 2468.40 EUR

Rīgas domes līdzfinansējums: 1210.00 EUR

Projekta īstenošanas periods

2014. gada maijs – 2014. gada oktobris

Kontaktpersonas

Lana Puntusa (tālr. 67037365, e-pasts: lana.puntusa[at]riga.lv)

Apraksts

2013.gadā sadarbībā ar VARAM uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves “Kleisti” rekultivācija”” (identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13IPIA/VARAM/003) īstenošana. Projektu mērķis ir veikt izgāztuves rekultivāciju atbilstoši MK 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, samazinot atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi un novēršot vides piesārņojumu un iedzīvotāju saslimšanas draudus.

Projekts tika pabeigts un nodots ekspluatācijā 2015.gada 2.decembrī.

Projekta partneri

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina – VARAM.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 1 325 524.88 EUR, t.sk.

Kohēzijas fonda finansējums 662 762.44 EUR

Rīgas domes līdzfinansējums: 662 762.44 EUR

Papildus informācija

Turpmākos 20 gadus tiks nodrošināta rekultivētās izgāztuves „Kleisti” apsaimniekošana un monitorings atbilstoši 2011.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām.

Kontaktpersonas

Projekta vadītājs: Askolds Kļaviņš (tālrunis: 67012992, mobilais tālrunis 29217117, e-pasta adrese: askolds.klavins[at]riga.lv)

Nadežda Vanaga (tālrunis: 67015439, mobilais tālrunis 29498951, e-pasta adrese: nadezda.vanaga[at]riga.lv)

Inita Bārtule (tālrunis: 67012975, mobilais tālrunis 29496312, e-pasta adrese: inita.bartule[at]riga.lv)