KOMISIJAS

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • Izskatīt un izvērtēt lokālo siltuma avotu īpašnieku, ēku un būvju īpašnieku, būvniecības ierosinātāju priekšlikumus par lokālo siltuma avotu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju vai likvidāciju un par apkures veida maiņu ēkām un būvēm un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu.
 • Izskatīt un izvērtēt dzīvojamo telpu un neapdzīvojamo telpu īpašnieku, īrnieku un nomnieku iesniegumus par apkures veida maiņu telpām un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu.

2.Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Anatolijs Aļeksejenko – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • Ingrīda Mutjanko– Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece,

Komisijas locekļi:

 • Valērijs Petrovs – Rīgas domes deputāts;
 • Juris Jurašs – Rīgas domes deputāts;
 • Arta Dubava- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja;
 • Svjatoslavs Ladigins – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Inženierkomunikāciju nodaļas galvenais – enerģētiķis-eksperts.

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • Izskatīt jautājumus par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu un pieņemt lēmumus Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantā noteiktajos gadījumos;
 • Izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par personu, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas Iedzīvotāju reģistrā, dzīvesvietas reģistrāciju Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.

2.Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs

 • Igors Solovjovs – Rīgas domes deputāts;

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

 • Sarmīte Ivbule- Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieces vietniece-Reģistru nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

 • Andrejs Kameņeckis – Rīgas domes deputāts;
 • Krišjānis Feldmans – Rīgas domes deputāts;
 • Elga Šēra – Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja;
 • Ināra Jegure – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriste;
 • Laimdota Gaile – Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas vadītāja;

Komisijas sekretāre

 • Sandra Zamure – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja.

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par dzīvojamās telpas izīrēšanu personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu par izīrētām dzīvojamām telpām;
 • piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1pantu, reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai.

2. Komisijas uzdevumi

2.1. Izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par:

 • sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un statusa atcelšanu;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kurām, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kuras, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un likumu „Par dzīvojamo telpu īri”, reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kuru īrētā dzīvojamā telpa atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā, ja šī telpa ir nepieciešama māju atguvušajam īpašniekam (viņa mantiniekiem) dzīvošanai, pamatojoties uz likumu „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”, likumu „Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”, kā arī likumu „Par dzīvojamo telpu īri” un citiem normatīvajiem aktiem;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kuras, pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, reģistrētas palīdzības saņemšanai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai;
 • dzīvojamo telpu izīrēšanu likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 47.panta piektajā daļā minētajām personām līdz pašvaldības dzīvokļa piešķiršanai īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • kopējā dzīvoklī atbrīvotas dzīvojamās telpas izīrēšanas lietderīgumu;
 • dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu statusa, īrnieku, valdītāju maiņu;
 • dzīvojamo telpu atkārtotu izīrēšanu ar tiesas spriedumu izliktām personām pēc īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksas, ja šīs personas, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un dienesta statusa atcelšanu dzīvojamām telpām;
 • sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu, kā arī īrnieka ģimenes locekļu iekļaušanu sociālās dzīvojamās telpas īres līgumā;
 • ģimenes locekļu un citu personu iekļaušanu noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā;
 • piekrišanu vai atteikumu īrnieka īrētās dzīvojamās telpas vai tās daļas nodošanai apakšīrē;
 • telpu pievienošanu, apvienošanu ar īrniekam izīrēto dzīvojamo telpu, tehnisko datu maiņu un dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu;
 • brīvo dzīvojamo telpu izmantošanas lietderību pašvaldības funkciju veikšanai;
 • dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu;
 • ārpuskārtas dzīvojamās telpas izīrēšanu personām, kuras likumā noteiktā kārtībā reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2.2. izskatīt lietas un pieņemt lēmumus par personu sevišķo ieguldījumu Latvijas vai Rīgas labā un nepieciešamību uzlabot dzīvokļa apstākļus:

 • izīrējot dzīvojamo telpu;
 • piešķirot vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.

3. Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Vadims Baraņņiks – Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • Vladimirs Frolovs – Rīgas domes deputāts;

komisijas locekļi:

 • Vjačeslavs Stepaņenko – Rīgas domes deputāts;
 • Irina Vinnika – Rīgas domes deputāte;
 • Oskars Putniņš – Rīgas domes deputāts;
 • Ieva Holma – Rīgas domes deputāte;
 • Lauris Ērenpreiss – Rīgas domes deputāts;
 • Juta Strīķe – Rīgas domes deputāte;
 • Viktors Paškovs – Rīgas domes deputāts.

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • Dot piekrišanu maiņas dalībniekiem apmainīt dzīvojamo telpu;
 • Pārskatīt lēmumu par dzīvojamo telpu maiņu, ja visi maiņas dalībnieki atsakās no maiņas;
 • Pārskatīt lēmumu par dzīvojamo telpu maiņu, ja maiņas dalībnieki Dzīvokļu pārvaldē nav izņēmuši rekomendāciju par dzīvojamo telpu apmaiņu tās derīguma termiņa laikā.

2.Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs

 • Anatolijs Aļeksejenko – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors;

komisijas priekšsēdētāja vietniece

 • Mārīte Javorska – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece;

komisijas locekļi:

 • Viktors Paškovs – Rīgas domes deputāts;
 • Vjačeslavs Stepaņenko – Rīgas domes deputāts;
 • Juta Strīķe – Rīgas domes deputāte;
 • Sandis Riekstiņš – Rīgas domes deputāts;
 • Ināra Jegure – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā speciālista – eksperta pienākumu izpildītāja.

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • Izskatīt jautājumus par speciālam atļaujam (licencēm) komercdarbībai zvejniecībā;
 • Komisija pieņem lēmumu par:
  • licences izsniegšanu;
  • licences pārreģistrāciju;
  • licences izsniegšanas atteikumu;
  • izsniegtās licences anulēšanu;
  • licences dublikāta izsniegšanu;
  • grozījumu izdarīšanu izsniegtajā licencē.

2.Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs

 • Evija Piņķe – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece;

komisijas locekļi:

 • Vadims Baraņņiks – Rīgas domes deputāts;
 • Eva Mārtuža – Rīgas domes deputāte;
 • Nauris Puntulis – Rīgas domes deputāts;
 • Ričards Derkačs – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
 • Raivo Vīksne – Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas Mobilās grupas vadītājs;

komisijas sekretāre:

 • Lana Puntusa – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļas vadītāja.

1.Komisijas pamatfunkcijas

 • Pieņemt lēmumus par personu reģistrāciju palīdzības saņemšanas dzīvokļa jautājumu risināšanai reģistrā (reģistros);
 • Pieņemt lēmumus par personu izslēgšanu no palīdzības saņemšanas dzīvokļa jautājumu risināšanai reģistra (reģistriem);
 • Pieņemt lēmumus par izmaiņām reģistru lietās (palīdzības saņemšanai reģistrējamo personu iekļaušana reģistrēto personu reģistru lietās, dzīvesvietas adreses maiņa u.tml.).

2.Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs

 • Laila Irbe, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes reģistru nodaļas galvenā speciāliste-eksperte.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

 • Sandra Zamure, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja.

Komisijas locekļi:

 • Mārīte Javorska, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece;
 • Sarmīte Ivbule, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieka vietniece-Reģistru nodaļas vadītāja.

Komisijas sekretārs:

 • Valda Polmane – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Reģistru nodaļas galvenā speciāliste.