LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Energoapgāde

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Rīgas pašvaldības iedzīvotāju interesēs uzrauga pakalpojumu sniegšanu energoapgādes nozarē. Minētā pakalpojuma sniegšanu reglamentē Enerģētikas likums, Rīgas domes 18.06.2000. saistošie noteikumi Nr.73 „Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avoti izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība” un Rīgas domes 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli”.

Centralizētās apkures pakalpojumu Rīgas iedzīvotājiem sniedz  dzīvojamās mājas pārvaldnieks, savstarpēji noslēdzot līgumu ar a/s „RĪGAS SILTUMS” par pakalpojuma saņemšanu. Maksu par siltumenerģijas patēriņu aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”, kā arī Rīgas domes 15.09.2010. instrukciju Nr.9 "Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība", tas ir, maksa par centralizēto apkuri tiek aprēķināta atbilstoši īpašuma kopējai platībai.

Katram dzīvoklim maksājamā daļa par elektroenerģiju koplietošanas telpās veidojas no mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, lifta, apkures sistēmas un ūdens sūkņu iekārtu darbības nodrošināšanai patērētās elektroenerģijas. Dzīvojamo māju koplietošanas elektroenerģijas patēriņš tiek aprēķināts, pamatojoties uz Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” noteikto kārtību.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×