LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Ūdensapgāde

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Rīgas pilsētas  iedzīvotāju interesēs pārrauga ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājuma kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Šos pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem sniedz dzīvojamās mājas pārvaldnieks, pamatojoties uz ar SIA „Rīgas ūdens” savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

Kārtību, kādā tiek sniegts minētais pakalpojums, nosaka Ministru kabineta 31.05.2003. noteikumi Nr.235  „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, Rīgas domes 17.12.2002. noteikumi  Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, Rīgas domes 02.07.2002. noteikumi Nr.22 „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā”, Rīgas domes 10.06.2009. līgums Nr.RD-11-09-581-lī „Līgums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (pieņemts Saeimā 18.06.2015., stājies spēkā 01.01.2016.), kā arī Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (stājušies spēkā 01.04.2016.)

Par patērēto ūdeni ar pakalpojumu sniedzēju norēķinās dzīvojamās mājas pārvaldnieks, kurš noslēdzis līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA „Rīgas ūdens”, atbilstoši līguma nosacījumiem un atbilstoši dzīvojamās mājas ievada ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem. Dzīvokļu īpašnieki norēķinās par patērēto ūdeni saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” noteikto kārtību, savukārt dzīvokļu īrniekiem aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” noteikto kārtību.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×