LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Īpašums privatizēts

Dzīvokļu īpašuma privatizācijas galvenais mērķis bija nevis veidot jaunu nekustamo īpašumu īpašnieku skaitu, bet gan motivēt dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Tāpēc dzīvokļa īpašums – tas ir ne tikai dzīvokļa īpašnieka un viņa ģimenes mājvieta, bet arī jaunas tiesības, bet jo īpaši arī jauni pienākumi.

Privatizācijai nodotajās mājās dzīvokļu īpašniekiem pieder arī dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas. Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst:

  • dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas);

  • arhitektūras elementi;

  • jumts;

  • koplietošanas telpu logi un durvis (arī ārdurvis);

  • iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas);

  • starpstāvu pārsegumi (tai skaitā siltuma un skaņas izolācijas slāņi);

  • koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas);

  • dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām);

  • dzīvojamās mājas palīgēkas un būves;

  • zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.

Pārvaldīšanas kārtību privatizācijai nodotajās dzīvojamajās mājās nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, Civillikums, kā arī citi normatīvie akti. Saskaņā ar tiem:

  • lēmumus par mājas pārvaldīšanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība (attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlas paši dzīvokļu īpašnieki;

  • uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt šī uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem - Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pants (arī gadījumos, kad dzīvojamo māju pārvalda pašvaldības uzņēmums).

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50.pantu, pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Līdz tam jautājumus, saistītus ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu, risina dzīvokļu īpašnieki un mājas pārvaldnieks, savstarpēji vienojoties.

Kārtību, kādā privatizācijai nodotajās mājās tiek noteikta apsaimniekošanas maksa, reglamentē Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr.1014 Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (turpmāk – Noteikumi Nr.1014). Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus nosaka saskaņā ar pārvaldnieka sagatavoto Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu-izdevumu tāmi, kuru  dzīvojamās mājas pārvaldnieks nosūta dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.oktobrim.

Noteikumu Nr.1014 12.punkts paredz, ka 30 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un uzturēšanas maksu nākamajam kalendārajam gadam, dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par:

  • dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu;

  • par nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākamajiem periodiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki minētajā termiņā nepieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa stājas spēkā ar kalendārā gada 1.janvāri.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×