LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā

 • Pašvaldība nekavējoties nodrošina cietušo pagaidu izmitināšanu

 • Cietusī persona iesniedz iesniegumu RD Mājokļu un vides departamentā

 • Komisija apseko cietušo dzīvojamo telpu un sniedz atzinumu

 • Atkarībā no Komisijas atzinuma Rīgas pašvaldība pieņem lēmumu par palīdzību

Atjaunojamas dzīvojamās telpas remontam piešķir vienreizēju pabalstu un nosaka pabalsta apmēru.

Cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķir vienreizēju pabalstu un nosaka pabalsta apmēru:

  • atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām personām;

  • par 1. vai 2.grupas invalīdu atzītām personām;

  • maznodrošinātām ģimenēm.

Ja Komisija dzīvojamo telpu atzinusi par atjaunojamu, pēc cietušās personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Departamenta direktors divu darba dienu laikā pieņem lēmumu, izdodot administratīvo aktu par:

  • neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto atjaunojamu dzīvojamo telpu;

  • neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto cietušo dzīvojamo telpu;

  • par atteikumu sniegt neatliekamo palīdzību.

Ja Departamenta direktors pieņēmis lēmumu par neatliekamas palīdzības sniegšanu, cietusī persona piecu darba dienu laikā Departamentā iesniedz:

  • Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos, kas noslēgta starp atjaunojamās vai cietušās dzīvojamās telpas īpašnieku un/vai īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa kopīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju;

  • Departamenta speciālista klātbūtnē parakstītu vienošanos par pabalsta izmantošanu, kuru paraksta pabalsta saņēmējs un Departamenta direktors;

  • dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi, kuru sastādījis Departamenta tāmētājs.

Atjaunojamas dzīvojamās telpas gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības m2 remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 215 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz  10 000 euro.

Cietušas dzīvojamās telpas gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena kopējās platības m2 remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 70 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 1400 euro. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu cietušajai personai, kā arī piešķirtā pabalsta pārskaitīšanu personas norādītajā norēķinu kontā pieņem Departamenta direktors. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot Departamentam.

Izīrēšanas komisijas faktisko rīcību un lēmumus var apstrīdēt Rīgas domē, Rīgas domes lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×