LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi

Rīgā atrodas valsts nozīmes dabas liegumi: „Krēmeri”, „Jaunciems”, „Vecdaugava” un dabas parks „Piejūra”.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.), nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

Rīgas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju galvenā vērtība ir dabiskās pļavas, aizsargājamie augi un putnu ligzdošanas vietas. Liegumi un dabas parks ir izvietoti ūdenstilpju malās, tādēļ tie ir piemēroti rekreācijai un dabas tūrismam.

Viena no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām ir aizsargājamie koki jeb dižkoki. Tie ir dabas pieminekļi ar kultūrvēsturisku, estētisku, zinātnisku, izglītojošu un bioloģisko daudzveidību saglabājošu funkciju. Vietējo un svešzemju sugu dižkoki atkarībā no to izmēriem var būt valsts nozīmes vai vietējas (pilsētas) nozīmes. Rīgā dižkoku uzskaite un kontrole ir Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas pārziņā, Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde veic dižkoku kopšanas pasākumus.

Rīgā šobrīd ir 12 mikroliegumi, kas izveidoti, lai aizsargātu kādu konkrētu sugu vai biotopu. Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina.

Mikroliegumi parasti platības ziņā ir mazāki nekā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to izveidošanas procedūra ir vienkāršāka un ātrāka. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu, taču atšķirībā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mikroliegumi nav paredzēti sabiedrības atpūtai. Mikroliegumus apsaimnieko, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli tām sugām vai biotopiem, kam izveidots mikroliegums.

Vides pārvalde veic īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. aizsargājamo koku) un mikroliegumu apsaimniekošanu un uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam katru gadu šajās teritorijās tiek organizēti dažādi apsaimniekošanas un kopšanas pasākumi:

  • dabas aizsardzības plānu izstrāde;

  • pļavu un niedru pļaušana;

  • labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana;

  • atkritumu savākšana vasaras sezonas laikā;

  • aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana;

  • informatīvo stendu un robežzīmju uzstādīšana un atjaunošana u.c.

 • Pakalpojumi

 • Meži

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×