LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Gaisa kvalitāte

Tīrs gaiss ir vitāli svarīgs Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – ja bez ēšanas cilvēks var iztikt 40 dienas, bez dzeršanas – 3 dienas, tad bez gaisa neiztiks pat 3 minūtes. Kur Rīgā var tikt pie svaiga gaisa? Parkos? Pilsētas zaļajās zonās un mežos? Ne vienmēr. Pilsētas saimnieciskā darbība un aktīvā transporta plūsma galvenajās transporta maģistrālēs dienās ar nelielu vēju un temperatūras inversiju rada piesārņojuma uzkrāšanos un izplatību visā pilsētā.

Rīgas dome nodrošina gaisa monitoringu pašvaldības līmenī ar trim nepārtrauktas darbības monitoringa stacijām: divas ir novietotas centrā, Kr. Valdemāra un Brīvības ielās, viena – Sarkandaugavā, Tvaika ielā. Stacijas mēra Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto gaisu piesārņojošu un cilvēku veselībai kaitīgu vielu koncentrāciju:

    • slāpekļa oksīdus (NO, NO2);
    • sēra dioksīdu SO2;
    • ozonu O3;
    • ogļūdeņražus (benzolu, toluolu, ksilolu);
    • putekļus PM10.

Rīdzinieki un pilsētas viesi var aktīvi sekot līdzi gaisa kvalitātei vietās, kur notiek gaisa monitorings.  Informācijas tablo uz pilsētas centrā novietotajām monitoringa stacijām raksturo konkrētu piesārņojošo vielu koncentrāciju, kas atbilstoši gaisa indeksa definīcijai tiek attēlota zaļā, dzeltenā, oranžā vai sarkanā krāsā (ļoti laba, laba, vidēja, slikta). Monitoringa dati automātiski tiek apkopoti Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, kur tiešie mērījumu rezultāti par pēdējām 4 dienām, kā arī katras nedēļas gaisa kvalitātes indekss operatīvi tiek ievietoti šajā mājas lapā.

Rīgas domes 2006. gada 14. novembra saistošie noteikumi Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” atkarībā no skābekļa dioksīda (NO2 )  gada vidējās koncentrācijas sadala Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju gaisa  piesārņojuma zonās. I gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kur slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija pārsniedz robežlielumu,  aizliegts būvēt vai ierīkot stacionāras iekārtas, kas izdala slāpekļa dioksīdu. Zonējumu izmanto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija, izskatot jautājumus par siltumapgādes veida izvēli, un Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde, sagatavojot nosacījumus projektēšanai vides aizsardzības jomā. Slāpekļa dioksīda zonu karte ir atjaunota 2014.gadā, un ar 2015. gada 1. janvāri atbilstoši saistošo noteikumu 5. punktam ir spēkā jaunais Rīgas teritorijas zonējums. 2014. gadā izstrādāts arī Rīgas teritorijas zonējums, pamatojoties uz putekļu (PM10 ) gada vidējo koncentrāciju, un 2015. gadā Rīgas domes 2015.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” tika papildināti, iekļaujot tajos arī daļiņu PM10  zonu kartes.

Lai uzzinātu, kurā piesārņojuma zonā  atrodas dzīvojamā māja vai jebkurš cits objekts, jādodas uz www.rigis.lv un labajā pusē pie kartes slāņiem jāatzīmē „Piesārņojums”, jāizvēlas „Slāpekļa dioksīdu (NO2 ) gada vidējā koncentrācija” vai „Daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija)”,  jāatzīmē un jānospiež augšā izvēle  „pārzīmēt” kartes slāņus.

Tā kā gaisa piesārņojums Rīgas administratīvās teritorijas „karstajos” punktos (Rīgas centra ielas  ar intensīvu transporta plūsmu) pārsniedz Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos robežlielumus slāpekļa dioksīdam un daļiņām PM10, Rīgas dome ik pēc 5 gadiem izstrādā rīcības programmu gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Rīcības programmās ietverto pasākumu izpilde apliecina, ka plānotie un īstenotie pasākumi ir palīdzējuši samazināt gaisa piesārņojumu. Nepārtrauktā gaisa monitoringa rezultāti no 2004. gada rāda, ka ir panākts diezgan būtisks daļiņu PM10 diennakts pārsniegumu skaita samazinājums pilsētas centrā Kr.Valdemāra un Brīvības ielā (attēlā):

 

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2016.-2020. gadam

Rīgas dome 20. decembrī apstiprināja Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2016.-2020. gadam. To laikā no 2015. gada 21. augusta līdz 2016. gada 20. septembrim izstrādāja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Latvija) sadarbībā ar „Cambridge Environmental Research Consultants Limited” (CERC) (Apvienotā Karaliste). Programmas izstrādē tika iesaistītas vairākas valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, lai izvēlētos optimālākos un jau programmas izstrādes laikā saskaņotu visus programmā piedāvātos pasākumus. Tie paredz attīstīt tādus videi draudzīgus transporta veidus kā velosipēdus un elektromobīļus. Nozīmīgu ieguldījumu gaisa tīrības uzlabošanai dos arī Rīgas ostas darbības pārcelšana no centra uz Krievu salu. Plānotie gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumi saistīti ar transporta un satiksmes infrastruktūras pilnveidi, kas paredz tādas aktivitātes kā Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai pabeigšanu, satiksmes pārvada pār dzelzceļa līniju Rīga - Skulte ar pievadceļiem izbūvi, stāvparku un elektromobiļu publisko uzlādes punktu izveidi, bezizmešu transportlīdzekļu skaita palielināšanu, regulāru ielu tīrīšanu, izmantojot putekļus uzsūcošās iekārtas. Sabiedriskā transporta jomā paredzēts samazināt autobusu radītās emisijas, nomainot tos pret modernākiem transportlīdzekļiem, paplašināt elektrotransporta tīklu. Virkne pasākumu tiks veikta, lai attīstītu velotransporta izmantošanu, piemēram, paredzēts ierīkot drošas velonovietnes, palielināt velonomas punktu skaitu, ierīkot jaunus veloceliņus un velojoslas. Plānoti arī apkures un energoefektivitātes pasākumi, kas vērsti uz plašāku centralizētās siltumapgādes izmantošanu, daudzdzīvokļu māju siltināšanu, privātmāju iedzīvotāju atteikšanos no akmeņogļu izmantošanas apkurē, pievēršanos atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām (zemes dzīļu siltums, saules un vēja enerģija). Tāpat paredzēts pilnveidot gaisa kvalitātes pārvaldības sistēmu, sagatavot un pieņemt virkni normatīvu dokumentu, tostarp, izveidot arī rīcības programmas vadības grupu, kura uzraudzīs rīcības programmas izpildi.

Interaktīvās piesārņojuma izkliedes kartes

Lejuplādējamie materiāli:

Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2011.-2015. gadam

Atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta Noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 30.punkta prasībām Rīgas pašvaldība izstrādāja un 2011.gadā apstiprināja otro Rīcības programmu gaisa kvalitātes uzlabošanai Rīgā laika periodam no 2011. līdz 2015.gadam, kas tika aktualizēta 2014. gadā: Lejupielādēt.

Aktualizētā Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011.-2015.

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izpilde 2015.gadā

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izpilde 2014.gadā

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izpilde 2013.gadā

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izpilde 2012.gadā

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011.-2015.gadam izpilde 2011.gadā

Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) teritoriālo zonu kartes

Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar cietajām daļiņām (PM10) teritoriālo zonu kartes

 

Rīgas gaisa kvalitātes gada kopsavilkumi

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2016.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2015.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2014.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2013.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2012.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2011.gadā

Gaisa kvalitāte Rīgas centrā 2010.gadā

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×