Veidlapas

 1. Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām gadījumā, ja persona ar tiesas spriedumu tiek izlikta no dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par saņemtajiem pakalpojumiem parādiem, sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu vai sakarā ar dzīvojamās telpas nojaukšanu.
 2. Bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 3. Denacionalizētās māja īrnieka – personas ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai.
 4. Personas, kura iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām.
 5. Maznodrošinātas personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
 6. Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kura vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, iesniegums.
 7. Repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 8. Denacionalizētās mājas īrnieka – politiski represētas personas vai personas ar noteiktiem ienākumiem iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
 9. Personas ar noteiktiem ienākumiem vai politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai gadījumā, ja tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu.
 10. Personas, kuras īrē dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā esošā mājā, par kuru Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija sniegusi atzinumu un sastādījusi aktu par iedzīvotāju izvietošanu sakarā ar dzīvojamās mājas nojaukšanu vai kapitālo remontu, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 11. Personas iesniegums reģistrācijai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 12. Personas iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai.
 13. Iesniegums īres līguma noslēgšanai, gadījumā, kad iepriekšējais dzīvojamās telpas īrnieks ir miris.
 14. Iesniegums ģimenes locekļa vai citas personas iekļaušanai dzīvojamās telpas īres līgumā.
 15. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai (izņemot gadījumus, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa).
 16. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, kad tiek atbrīvota pašvaldības dzīvojamā telpa.
 17. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai sociālajā dzīvojamā mājā.
 18. Iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai, nosakot sociālo statusu.
 19. Iesniegums sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 20. Iesniegums pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai.
 21. Vienošanās starp īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmantošanu.
 22. Iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta pārskaitīšanai dzīvojamās telpas pārdevēja (izīrētāja) bankas kontā.
 23. Iesniegums dzīvojamās telpas apmaiņai.
 24. Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atmaksu.
 25. Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai.
 26. Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai.
 1. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā
 2. Iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā
 3. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 4. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 5. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai
 6. Apliecība kapavietu kopšanas darbu veikšanu kapsētā fiziskām personām
 7. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās fiziskai personai
 8. Atļauja amatnieka pakalpojumu sniegšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
 9. Kapsētu pārvaldes izziņa par kapavietu
 10. Kapsētu pārvaldes kapsētas izziņa par kapavietu
 11. Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai
 12. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums vasaras periodā
 13. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums ziemas periodā
 14. Izziņa apbedīšanas pakalpojumu pasūtījuma noformēšanai
 15. Iesniegums par ekshumāciju
 16. Iesniegums par kapavietas paplašināšanu
 17. Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 18. Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 19. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās juridiskas personas pārstāvim
 20. Kapsētu komisijas kapavietas apsekošanas akts
 21. Caurlaide autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
 22. Talons iebraukšanai kapsētas teritorijā
 23. Iesniegums par kapavietas aprīkojuma demontāžu un/vai uzstādīšanu
 24. Līgums par kapa vietas uzturēšanu