Īpašums daļēji privatizēts

Daudzi pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki nav vēlējušies īrēto dzīvojamo telpu privatizēt, tādēļ to īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir īpašnieks arī tām dzīvojamām telpām, kuras tiek izīrētas personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai. Šādām telpām ar Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu noteikts privatizācijai nenododamas telpas statuss.

Rīgas pilsētas pašvaldības kā iepriekšminēto telpu īpašnieka pārstāvību daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībās realizē Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa, saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izsniegto pilnvaru.

Dzīvokļu īpašniekiem – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas iniciatoriem un dzīvojamās mājas pārvaldniekiem, sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, veicot rakstveida aptauju vai citādi pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, dzīvojamā mājā, kurā ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums, uz lēmuma pieņemšanu jāaicina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieks, sūtot rakstisku uzaicinājumu pa pastu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, vai e-pastu: dmv@riga.lv.