Īpašnieka maiņa

Dzīvojamās telpas īres līguma attiecības īpašnieka maiņas gadījumā

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pants nosaka, ka, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Arvien aktuāls ir jautājums par īres tiesiskām attiecībām situācijās, kad parādu saistību izpildes procesā, realizējot parādnieka īpašumus izsolēs, tiek pārdoti nekustamie īpašumi, kuros īrnieki dzīvo uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata vai dzīvojamo telpu aizņem bez rakstveida dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, nodibinot īres tiesiskās attiecības ar konkludentām darbībām.