Īres maksa

Īres maksa

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. To nosaka arī minētā likuma 11.panta pirmā daļa, ka, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, īres maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties, izņemot šā likuma 11.1 un 11.2pantā noteiktos gadījumus.