Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā apmaksa

Grozījumi likumā „Par dzīvojamo telpu īri””, kas stājās spēkā 2010.gada 1.septembrī, noteica, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai jāmaksā likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodoklis.

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” Pārejas noteikumu 16., 17. un 18.punktu, kas stājās spēkā 2010.gada 1.septembrī, dzīvojamo telpu īres līgumi, kas noslēgti pirms 2010.gada 1.septembra, savstarpēji vienojoties, grozāmi līdz 2010.gada 30.novembrim atbilstoši šī likuma 11. un 12.panta prasībām. Ja norādītajā termiņā vienošanās par obligātā maksājuma apmēru un maksāšanas kārtību nav panākta, īrnieka pienākums ir ik mēnesi, sākot ar 2010.gada 1.decembri, papildus dzīvojamās telpas īres maksai, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta 3.daļā norādītajiem dokumentiem, maksāt izīrētāja aprēķināto obligāto maksājumu, bet laika periodā no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.decembrim īrnieks veic maksājumus atbilstoši dzīvojamo telpu īres līguma noteikumiem.

Aizliegts atkārtoti prasīt no īrnieka obligāto maksājumu samaksu, ja saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu, kas noslēgts pirms 2010.gada 1.septembra, īres maksā ietverti likumos noteiktie obligātie maksājumi (nekustamā īpašuma nodoklis u.tml.) un zemes nomas maksa par zemes gabala lietošanu.

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta trešo un ceturto daļu obligātais maksājums jāsamaksā dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajā apmērā, termiņā un kārtībā. Par attiecīgā obligātā maksājuma pamatojumu uzskatāms:

  • administrējošās pašvaldības institūcijas paziņojums izīrētājam par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumu;
  • zemes nomas līguma nosacījumi par zemes nomas maksas apmēru.

Ja obligātais maksājums tiek kavēts, izīrētājam ir tiesības prasīt no īrnieka nokavējuma naudu, ko aprēķina 0,05 procentu apmērā no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu, ja vien dzīvojamās telpas īres līgumā nav noteikts citādi.

Līdz ar to dzīvojamās telpas izīrētājs ir tiesīgs dzīvojamās telpas īrniekam pieprasīt papildus dzīvojamās telpas īres maksai apmaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.