Norēķini par pakalpojumiem

Pakalpojumi, kuri ir saistīti ar īres telpu lietošanu

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumā nosakāmi tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks. Likums paredz attiecīgus:

 • pamatpakalpojumus:
  • apkure,
  • aukstais ūdens,
  • kanalizācija,
  • sadzīves atkritumu izvešana;
 • papildpakalpojumus:
  • karstais ūdens,
  • gāze,
  • elektrība,
  • garāža u.c.,

par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojas dzīvojamās telpas īres līgumā.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3panta otrā daļa nosaka, ka izīrētājs ir tiesīgs sniegt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus īrniekam tieši, kļūstot par pakalpojumu sniedzēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai būt par starpnieku starp pakalpojumu sniedzēju un īrnieku, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.