AP-4

AP-4 Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums

 

Informācija par personas datu apstrādi

Nolūks personas datu apstrādei Kontrolēt decentralizēto sistēmu īpašnieku (valdītājus) vai pilnvarotās personas, kuru nekustamajos īpašumos atrodas notekūdeņu krājtvertnes un sausās tualetes, septiķi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai novērstu vides piesārņojumu.
Apstrādes juridiskais pamats Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 6.panta ceturtās daļas 5.apakšpunkts, Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, 1., 3. ,4., 5.,  6.2., 6.3., 15., 18., 19., punkti, Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību”,  1.3., 3., 4., 5., 6., 22., 23., 25., 26., 28.1., 28.2., 28.3., 28.4. punkti
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat to CAAIC), administratīvā pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Rīgas domes Administratīvā komisija,
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas datus glabā 1 gadu pēc tam, kad būve, kurā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek pievienota centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek likvidēta
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese),  tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS); citi datu avoti: Zemesgrāmata – ziņas par nekustamo īpašumu (adrese);

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv