Gaisa kvalitāte

Tīrs gaiss ir vitāli svarīgs Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem – ja bez ēšanas cilvēks var iztikt 40 dienas, bez dzeršanas – 3 dienas, tad bez gaisa neiztiks pat 3 minūtes. Kur Rīgā var tikt pie svaiga gaisa? Parkos? Pilsētas zaļajās zonās un mežos? Ne vienmēr. Pilsētas saimnieciskā darbība un aktīvā transporta plūsma galvenajās transporta maģistrālēs dienās ar nelielu vēju un temperatūras inversiju rada piesārņojuma uzkrāšanos un izplatību visā pilsētā.

Rīgas dome nodrošina gaisa monitoringu pašvaldības līmenī ar trim nepārtrauktas darbības monitoringa stacijām: viena ir novietota centrā Brīvības ielā, viena – Sarkandaugavā, Mīlgrāvja ielas sākumā, un trešā Pārdaugavā privātmāju teritorijā Kantora-Slampes ielu krustojumā. Stacijas mēra LR Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto gaisu piesārņojošu un cilvēku veselībai kaitīgu vielu koncentrāciju:

  • slāpekļa oksīdus (NO, NO2)
  • sēra dioksīdu SO2
  • ozonu O3
  • ogļūdeņražus (benzolu, toluolu, ksilolu)
  • putekļus PM5 un PM2.5

Rīdzinieki un pilsētas viesi var aktīvi sekot līdzi gaisa kvalitātei vietās, kur notiek gaisa monitorings, jo dati automātiski tiek apkopoti Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, un attēloti gaisa kvalitātes indeksa lapā diennakts griezumā (dati atjaunojas katru stundu).

Ar Lielbritānijas un Latvijas vides konsultāciju uzņēmumu CERC un EL&LE realizētā Eiropas Savienības Kopernika Atmosfēras Monitoringa Servisa CAMS palīdzību Rīga ir iesaistījusies gaisa kvalitātes prognozēšanas pakalpojuma servisā “airTEXT” – saite uz Rīgas gaisa kvalitātes prognožu lapu: http://www.rigaairtext.lv/ . Tāds jau darbojas Londonā un Lielbritānijas dienvidaustrumu reģionā, un ir ieguvis iedzīvotāju un viesu atzinību.

Tā kā gaisa piesārņojums Rīgas administratīvās teritorijas „karstajos” punktos (Rīgas centra ielas ar intensīvu transporta plūsmu) pārsniedz Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos robežlielumus slāpekļa dioksīdam un daļiņām PM10, Rīgas dome ik pēc 5 gadiem izstrādā rīcības programmu gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Rīcības programmās ietverto pasākumu izpilde apliecina, ka plānotie un īstenotie pasākumi ir palīdzējuši samazināt gaisa piesārņojumu. Nepārtrauktā gaisa monitoringa rezultāti no 2004. gada rāda, ka ir panākts diezgan būtisks daļiņu PM10 diennakts pārsniegumu skaita samazinājums pilsētas centrā Brīvības ielā (attēlā):

Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.-2025. gadam

Rīgas dome 2021. gada 29. decembrī apstiprināja Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-2025. gadam. Laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam Rīgā tika reģistrēti vairāku piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvu vai augšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšņu pārsniegumi, kas noteica nepieciešamību sagatavot Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.–2025. gadam. Programmas izstrādi pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma veica SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Programma tapa sadarbībā ar Mājokļu un vides departamentu, citām Rīgas domes  institūcijām, kā arī citām ieinteresētajām pusēm.

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā 2021.-2025. gadam ietverti pasākumi piecu piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (NO2), daļiņu PM10, un daļiņu PM2,5, benzola un benz(a)pirēna – emisiju samazināšanai.

Programmas izstrādes laikā apzināti pasākumi, kas iekļauti Rīgas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un kurus paredzēts īstenot līdz 2025. gadam. Detalizēti izvērtēti tie pasākumi, kas potenciāli var ietekmēt gaisa kvalitāti, tos iedalot šādās grupās:

Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam izpilde 2021., 2022. un 2023. gadā

Lejuplādējamie materiāli:

Rīgas gaisa kvalitātes gada kopsavilkumi