Dzīvokļu pārvalde

Dzīvokļu pārvaldes galvenās funkcijas

  • realizēt pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā un pilnveidot Rīgas iedzīvotāju interesēm atbilstošu dzīvojamā fonda attīstības koncepciju
  • veikt personu, kurām nepieciešama Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrāciju un pārzināt reģistrācijas uzskaiti
  • veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā, lietošanā un nomā esošo dzīvojamo telpu uzskaiti, veidojot atsevišķu brīvo, izīrēto un patvarīgi aizņemto dzīvojamo telpu reģistru
  • veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā, lietošanā esošo dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību sakārtošanu
  • sniegt neatliekamu palīdzību personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
  • veikt personu iesniegumu pārbaudi jautājumos par dzīvojamo telpu maiņu
  • veikt personu iesniegumu pārbaudi jautājumos par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu un dzīvesvietas reģistrāciju