Ūdens resursu apsaimniekošanas uzraudzība

Pašvaldības kompetenci un pienākumus ūdens resursu apsaimniekošanas jomā Rīgas domes Mājokļu un vides departaments realizē pamatā divās galvenajās jomās:

  • virszemes ūdens objektu apsaimniekošana;
  • pazemes ūdens resursu apsaimniekošana.

Virszemes ūdens resursu apsaimniekošanā Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veic pasākumus, kas saistīti ar ūdens resursu izmantošanas uzraudzību un aizsardzību. Departaments:

  • ir vadošā pašvaldības institūcija publisko ūdenstilpju iznomāšanai Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās publiskajās ūdenstilpēs: Daugavā, Ķīšezerā, Juglas ezerā, Buļļupē, Vecdaugavā (Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”.);
  • saskaņo pasākumus, ja tādi paredzēti ūdenstilpēs;
  • izsniedz nosacījumus hidrotehnisku būvju būvniecībai ūdenstilpēs;
  • atkarībā no piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, veic ūdenstilpju tīrīšanu.

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas lielāko ūdenstilpju racionālu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu, videi draudzīgu apsaimniekošanu, Mājokļu un vides departaments ir izstrādājis ekspluatācijas noteikumus  visām pašvaldības teritorijā esošajām publiskajām ūdenstilpēm (Daugavai, Vecdaugavai, Buļļupei, Ķīšezeram, Juglas ezeram). Tāpat ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Dambjapurva ezeram, Bābelītim, Velnezeram, Gaiļezeram, Māras dīķim un Bolderājas karjeram (beznosaukuma ezeram Kleistos).

Kā atsevišķu ar virszemes ūdensobjektiem saistītu jomu, kuras pārraudzību veic Mājokļu un vides departaments, var minēt Rīgas pilsētas peldvietu attīstības un uzraudzības plānošanu. Šajā jomā Mājokļu un vides departamentam ir izveidojusies cieša sadarbība ar Rīgas izpilddirekcijām, kuras ir atbildīgas par peldvietu uzturēšanu un labiekārtošanu.

Pazemes ūdens resursu apsaimniekošanas jomā Mājokļu un vides departamentam ir šāda funkcijas:

  • ūdens resursu lietošanas atļauju pieteikumu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana šādu atļauju izdošanai;
  • pašvaldības īpašumā esošo ūdensapgādes, novērojumu, monitoringa un metro izpētes urbumu stāvokļa apzināšana, uzraudzība un, ja nepieciešams, likvidēšana;
  • Rīgas pilsētā esošo urbumu datu bāzes uzturēšana.

 

Virszemes ūdensobjektu ekspluatācijas noteikumi:

 

Pētījumi (izpētes):