Rīgas pilsētas Īres valde

Īres valdes galvenās funkcijas:

 • nodrošināt dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu izpildes un ievērošanas uzraudzību un kontroli
 • sniegt bezmaksas konsultācijas un ieteikumus Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem par dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
 • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus personām, kuras pārkāpušas normatīvos aktus, kuri reglamentē dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
 • veikt dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu apskati saistībā ar konkrēta jautājuma izskatīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • izskatīt īrnieku iesniegumus par:
  • būtiskiem dzīvojamās telpas īres līguma noteikumu grozījumiem
  • īres maksas, līgumsoda (kavējuma naudas) un maksas par komunālajiem pakalpojumiem aprēķināšanas kārtību
  • dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas atbilstību Ministru kabineta noteiktajai metodikai
  • pamatpakalpojumu nenodrošināšanu vai nodrošināšanu neatbilstošā kvalitātē
  • atteikumu pieņemt īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem
  • atteikumu iemitināt dzīvojamā telpā īrnieka ģimenes locekļus un citas personas
  • dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpumiem
  • dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) uzturēšanas un remontēšanas noteikumu ievērošanu

Nolikums

Datu apstrāde