Rīgas pilsētas Īres valde

Īres valdes galvenās funkcijas:

 • izskatīt iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu īres tiesiskajām attiecībām, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu nodrošināšanu un dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
 • administratīvā pārkāpuma procesa veikšana atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajai kompetencei;
 • administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajai kompetencei līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Administratīvajā komisijā:
  • pieņemt lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu;
  • pieņemt lēmumus administratīvā pārkāpuma procesā;
  • veikt vietas apskati administratīvā pārkāpuma procesā;
  • iepazīties ar fizisko un juridisko personu rīcībā esošajiem dokumentiem un pieprasīt no tām nepieciešamo informāciju administratīvā pārkāpuma procesā;
  • veikt citas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības uzsāktā administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros.
 • sniegt konsultācijas Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem jautājumos par:
  • īres tiesiskajām attiecībām;
  • īrnieka un izīrētāja tiesībām un pienākumiem;
  • dzīvojamo telpu un dzīvojamo māju pārvaldīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • administratīvo atbildību saistībā ar pārkāpumiem dzīvojamo telpu izīrēšanas un dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā;
  • izskatīt citus jautājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ietilpst Rīgas pilstētas Īres valdes kompetencē.

Nolikums

Datu apstrāde