Vides pārvalde

Vides pārvalde realizē vides pārraudzības funkciju pašvaldības līmenī šādās jomās:

 • gaisa kvalitāte;
 • vides troksnis;
 • atkritumu apsaimniekošana;
 • virszemes un pazemes ūdens;
 • meliorācija;
 • rūpnieciskais piesārņojums;
 • publiskie apstādījumi;
 • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (t.sk. dižkoki), meži;
 • mājas (istabas) un klaiņojošie dzīvnieki;
 • licences komercdarbībai zvejniecībā;
 • rūpnieciskās zvejas tiesību noma.