Rūpnieciskais piesārņojums

Rīgas pilsētas teritorijā savu darbību veic samērā liels ražošanas uzņēmumu daudzums. Daļa no tiem veic darbības ar liela apjoma  bīstamajām ķīmiskajām vielām (ķīmisko vielu uzglabāšana, pārkraušana un transportēšana vai izplatīšana mazumtirdzniecībā). Šādu uzņēmumu kontrole, to drošas darbības ar bīstamajām vielām, izveidotās drošības sistēmas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības prasību nodrošināšanas un darba aizsardzības sistēmas, notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē rūpniecisko avāriju riska objektu ekspluatāciju. Lielākā daļa šādu uzņēmumu atrodas Rīgas brīvostas teritorijā un veic darbības pamatā ar naftas produktiem (benzīns, dīzeļdegviela, mazuts, solventnafta, pirolīzes kondensāts u.tml.), gaistošajiem organiskajiem savienojumiem (benzols, metanols, pentēns u.c.), sašķidrināto naftas gāzi (propāns, butāns) un minerālmēsliem (amonija nitrātu – NH4NO3), kā arī ar citām ķīmiskajām vielām, kuras tiek klasificētas kā bīstamas. Šobrīd Rīgā ir 18 šādi uzņēmumi, kas tiek klasificēti kā paaugstinātas bīstamības rūpniecisko avāriju riska objekti.

Kā jau iepriekš tika minēts, šo objektu ekspluatāciju attiecībā par rūpniecisko avāriju riska samazināšanu un novēršanu reglamentē normatīvie akti, galvenokārt Ķīmisko vielu likums un Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” un Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumi Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, īstenojot likumā un iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos deleģētos pašvaldību pienākumus (sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju) rūpniecisko avāriju riska uzraudzībā veic 2 veidu pasākumus.

1. Piedalās Vides pārraudzības valsts biroja organizētajās riska izvērtējuma komisijas sēdēs, kurās tiek izvērtēta paaugstinātas bīstamības objektu izstrādātā avāriju riska novēršanas, novērtēšanas, avārijgatavības un rīcību avāriju gadījumos dokumentācija – civilās aizsardzības plāni un drošības pārskati vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un to atbilstība prasībām, kādas ir izvirzītas normatīvajos aktos šīs dokumentācijas sagatavošanai. Attiecīgi pašvaldības pārstāvis sniedz savus komentārus un priekšlikumus iepriekš minētās dokumentācijas pilnveidošanai vai labošanai.

2. Piedalās Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes organizētajās paaugstinātas bīstamības objektu pārbaudēs (komisijas sastāvā kurā ietilpst pārstāvji no pašvaldības, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas un Valsts vides dienesta), kurās tiek pārbaudīta un novērtēta uzņēmumu izveidotā drošības sistēma, avārijgatavība, rīcības avāriju situācijās, kā arī paredzētie pasākumi (ugunsdzēsības, darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā), lai uzņēmumā nepieļautu rūpnieciskas avārijas atgadīšanās varbūtību. Konstatējot trūkumus drošības sistēmā un neatbilstības normatīvo aktu prasībām, uzņēmumiem tiek uzdots veikt pasākumus, lai pārbaudē konstatētās nepilnības novērstu.

Nr.p.k. Uzņēmums Objekta atrašanās vieta
1 SIA “Naftimpeks” Laivinieku ielā 11 DP
2 SIA “Statoil Fluel & Retail Latvia” Laivinieku ielā 7 DP
3 SIA “Neste Latvia” Laivinieku ielā 5 DP
4 AS “B.L.B. Baltijas termināls” Ezera ielā 22 DP
5 SIA “T2 terninals” Tvaika ielā 7a, 7 k-1 DP
6 SIA “Alpha osta” Atlantijas ielā 35 DP
7 SIA”Riga fertilizer terminal” Kundziņsalā DP
8 SIA “Latvijas propāna Gāze” REGUS Zilā ielā 20 DP
9 AS “Latvijas finieris”rūpnīca “Lignums” Platā ielā 38 DP
10 SIA “Latvijas ķīmija” Katlakalna ielā 11 k-2 DP
11 AS “OVI” Tvaika 35 un 39a RANP
12 SIA “Woodison Terminal” Tvaika ielā 39 RANP
13 SIA “VL Bunkering” Tvaika ielā 68 RANP
14 AS “Latvenergo” Rīgas TEC-1 Viskaļu ielā 16 RANP
15 AS “Grindex” Krustpils ielā 33 RANP
16 SIA “PRO GĀZE” Aplokciema ielā 3 RANP
17 SIA “LDZ Ritošā sastāva serviss” Krustpils ielā 24 RANP
18 SIA “NORDEKA OIL” Dzirciema ielā 121 RANP