Pakalpojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veicot nolikumā noteiktās funkcijas, sniedz dažāda veida pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem.

RD Mājokļu un vides departamenta personas datu apstrāde sniedzot pakalpojumus

Veidlapas

Veidlapas pašvaldības dzīvokļu jautājumos

 1. Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām gadījumā, ja persona ar tiesas spriedumu tiek izlikta no dzīvojamās telpas
 2. Bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām
 3. Denacionalizētās māja īrnieka – personas ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai vispārējā kārtībā
 4. Personas, kura iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām
 5. Maznodrošinātas personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
 6. Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kura vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, iesniegums
 7. Repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām
 8. Denacionalizētās mājas īrnieka – politiski represētas personas vai personas ar noteiktiem ienākumiem iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām
 9. Personas ar noteiktiem ienākumiem vai politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai gadījumā, ja tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu
 10. Personas, kuras īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, par kuru Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija sastādījusi aktu par iedzīvotāju izvietošanu, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 11. Personas iesniegums reģistrācijai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai
 12. Personas iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai
 13. Iesniegums īres līguma noslēgšanai, gadījumā, kad iepriekšējais dzīvojamās telpas īrnieks ir miris
 14. Iesniegums par personas iekļaušanu privatizējamas dzīvojamās telpas īres līgumā
 15. Iesniegums par citas personas iekļaušanu neprivatizējamas dzīvojamās telpas īres līgumā
 16. Iesniegums dzīvojamās telpas apmaiņai
 17. Iesniegums par nesaņemtā dzīvojamo telpu maiņas pakalpojuma maksas atmaksu
 18. Iesniegums par savas deklarētas dzīvesvieta ziņu anulēšanu
 19. Iesniegums par citas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi
 20. Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai
 21. Iesniegums par visu personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Veidlapas apsaimniekošanas jautājumos

 1. Iesniegums lokālā siltumavota izbūvei dzīvoklī/neapdzīvojamā telpā
 2. Iesniegums lokālā siltumavota projektēšanai un izbūvei/pārbūvei objektā
 3. Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 4. Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums
 5. Deklarācija par gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu

Veidlapas vides jautājumos

 1. Pieprasījums rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai
 2. Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai, lai zvejotu iekšējos ūdeņos
 3. Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji
 4. Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērāji
 5. Pieteikums nekustamā nodokļa atlaides saņemšanai par Īpaši aizsargajamo dabas teritorijas apsaimniekošanu

Veidlapas kapsētu jautājumos

 1. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā
 2. Iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā
 3. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 4. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu
 5. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai
 6. Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai
 7. Iesniegums par ekshumāciju
 8. Iesniegums par kapavietas paplašināšanu
 9. Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
 10. Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās uz 1 gadu
 11. Iesniegums par kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu, demontāžu, izvešanu un rekonstrukciju
 12. Līgums par kapavietas uzturēšanu