Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanas uzraudzība

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā jomā reglamentē Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.

Mājokļu jomā Rīgas pašvaldības galvenais mērķis saskaņā ar Rīgas attīstības programmu 2014.-2020.gadam ir nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem mājokļiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu.

Rīgas pašvaldība nodrošina:

  • pašvaldības dzīvojamo māju/telpu pārvaldīšanas pakalpojumu kontroli un uzlabošanu;
  • sociālo dzīvojamo māju un atsevišķu sociālo dzīvokļu pārvaldīšanu;
  • dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju iedzīvotāju izvietošanu citās dzīvojamās telpās un tai sekojošu šo ēku pārbūvi par mazgabarīta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai sociālajām dzīvojamām mājām;
  • brīvo īres un sociālo dzīvokļu renovāciju;
  • dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
  • ēku energoefektivitātes uzlabošanu;
  • konsultāciju sniegšanu ar mājokļu jomu saistītos jautājumos;
  • rūpējas par pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījuma uzlabošanu.

Pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanai izveidotas divas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kuras pārvaldīšanā ir ap 4300 dzīvojamās mājas,  un „Rīgas pilsētbūvnieks”, kuras pārvaldīšanā ir 60 dzīvojamās mājas, tajā skaitā 17 sociālās dzīvojamās mājas un dzīvojamās mājas ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas. Apmēram 1000 pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas atrodas dzīvokļu īpašnieku kopībām pārvaldīšanā nodotajās mājās.