Līgumi par kapavietu uzturēšanu

Pārvaldes darbību šai jomā nosaka Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (stājās spēkā no 01.05.2015.), kas paredz, ka Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās kapavietu uzturētājiem ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums tam, ka personai ir piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta.

Papildus informācija: Rīgas domes 28.04.2015. Saistošie noteikumi Nr.145

Kapavietas uzturēšanas līguma forma – Rīgas domes 28.04.2015. Saistošo noteikumu Nr.145 pielikums Nr.2.

03.04.2013. Instrukcija  Nr. DMV -13-1-ins Kapavietu uzturēšanas tiesību piešķiršanas un līgumu par kapavietu uzturēšanu slēgšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās

Līguma par iepriekš izveidotas kapavietas uzturēšanu slēgšanas kārtība

  • Līgumu par iepriekš izveidotu ģimenes kapavietu kapsētas pārzinis slēdz ar kapavietas uzturētāju, kas  mirušo reģistrācijas grāmatā norādīts pie pēdējā kapavietā veiktā apbedījuma.
  • Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā kapsētas pārzinim ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar Līgumā par kapavietas uzturēšanu norādīto kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmēju.
  • Kapavietas uzturēšanas līgumu kapavietas uzturētāja nāves gadījumā, ja līgumā par kapavietas uzturēšanu nav norādīts kapavietas uzturētāja tiesību un pienākumu pārņēmējs, noslēdz ar kapavietas uzturētāja laulāto, radinieku vai ar kapavietā apbedītā mirušā laulāto vai radinieku. Ja par kapavietas uzturēšanas tiesību iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētas pārzinim rakstveida iesniegumu par kapavietas uzturēšanas tiesību pārņemšanu.
  • Līgumu par iepriekš izveidotu ģimenes kapavietu kapsētas pārzinis slēdz par kapavietas platību, kas norādīta mirušo reģistrācijas grāmatā.