Meliorācija

Rīgas pilsētas teritorijā esošie ūdens objekti (upes, attekas, kanāli, meliorācijas novadgrāvji, ezeri un dīķi) veido vienotu 147 km garu hidrogrāfiskā tīkla sistēmu, kas prasa nepārtrauktu uzturēšanu.

Rīgas pilsētas zemju īpašniekiem un lietotājiem, uz kuru zemes atrodas hidrogrāfiskā tīkla būves, par saviem līdzekļiem jānodrošina dabisko ūdensteču un meliorācijas sistēmu tīrīšana, nepieļaujot to aizaugšanu, piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem un būvgružiem, regulāri jātīra caurtekas, jāuztur kārtībā ūdensteču piekrastes aizsargjoslas.

Mājokļu un vides departaments saskaņā ar Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”  4.1 punktu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikuma 16.12. punktu pārzina un uztur hidrogrāfisko tīklu Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajos vai piederošajos zemesgabalos.

Koplietošanas meliorācijas sistēmu būves un ierīces jāuztur kopīgi visiem zemju īpašniekiem vai lietotājiem.

Jebkuri būvdarbi meliorācijas sistēmās ir veicami tikai saskaņā ar tehnisko projektu un Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju. Meliorācijas grāvju patvaļīga izbēršana vai aizvietošana ar cauruļvadiem nav pieļaujama, jo tas var radīt gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos, kā arī ēku applūšanu.

Lai nodrošinātu Spilves apkaimes teritorijas gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, Mājokļu un vides departaments uztur Spilves poldera sūkņu staciju, kas nodrošina vienmērīgu ūdens līmeni Hapaka grāvī un aizsargā Spilves poldera teritorijas no applūšanas.