Komisijas

Rīgas domes Komisijas

 • Siltumapgādes jautājumu komisija – izskata iesniegumus par apkures veida maiņu telpām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu, Ebe Blūma, tālr. 67105798 (AP)
 • Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisija – izskata jautājumus par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu un pieņem lēmumus par personu, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas Iedzīvotāju reģistrā, dzīvesvietas reģistrāciju
 • Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija – izskata jautājumu par telpu izīrēšanu personām, personu iekļaušanu īres līgumā un īres līgumu slēgšanu, Baiba Krastiņa, tālr.67012504 (DzP)
 • Dzīvojamo telpu apmaiņas komisija – dod vai noraida piekrišanu maiņas dalībniekiem apmainīt dzīvojamo telpu un pārskata lēmumus par dzīvojamo telpu maiņu, Baiba Krastiņa, tālr.67012504 (DzP)
 • Zvejniecības licencēšanas komisija – izskata jautājumus par speciālam atļaujām (licencēm) komercdarbībai zvejniecībā, Renārs Grinbergs, tālr.67037366 (VP)
 • Rīgas vides aizsardzības fonda padome
 • pārvalda un sadala Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļus, veic izlietojuma kontroli, Aleksis Gabliks, tālr.67012952 (VP)
 • Līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai komisija – pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, Inese Vorkule, tālr.67037148, (AP)
 • Medību koordinācijas komisija – izskata meža dzīvnieku nodarīto postījumu izvērtējamu, draudu novēršanu mežsaimniecības kultūrām un infrastruktūras objektiem, Renārs Grinbergs, tālr. 67037366 (VP)
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija, izskata jautājumus par koku saglabāšanu un ciršanu, Inguna Kublicka, tālr. 67012969

 

Departamenta komisijas

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Kapavietu komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Par palīdzības sniegšanas veida izvērtēšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pašvaldības dzīvokļu bijušo īrnieku mantu apskates novērtēšanas komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta komisija pašvaldības izīrēto dzīvokļu remontdarbu izvērtēšanai
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta juridiski brīvo sociālo dzīvojamo telpu apsekošanas komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Komisija atlīdzības izmaksas fiziskai vai juridiskai personai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sev piederošā mājoklī, kas atrodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Komisija pašvaldības dzīvokļu īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu apmaksas izvērtēšanai
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Publisko ūdenstilpju nomas konkursa komisija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija
 • Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda ekspluatācijas lietderības izvērtēšanas komisija