Komisijas

Rīgas domes Komisijas

 • Siltumapgādes jautājumu komisija – izskata iesniegumus par apkures veida maiņu telpām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu
 • Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisija – izskata jautājumus par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu un pieņem lēmumus par personu, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas Iedzīvotāju reģistrā, dzīvesvietas reģistrāciju
 • Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija – izskata jautājumu par telpu izīrēšanu personām, personu iekļaušanu īres līgumā un īres līgumu slēgšanu
 • Dzīvojamo telpu apmaiņas komisija – dod vai noraida piekrišanu maiņas dalībniekiem apmainīt dzīvojamo telpu un pārskata lēmumus par dzīvojamo telpu maiņu
 • Zvejniecības licencēšanas komisija – izskata jautājumus par speciālam atļaujām (licencēm) komercdarbībai zvejniecībā
 • Rīgas vides aizsardzības fonda padome – pārvalda un sadala Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļus, veic izlietojuma kontroli
 • Līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai komisija – pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
 • Medību koordinācijas komisija – izskata meža dzīvnieku nodarīto postījumu izvērtējamu, draudu novēršanu mežsaimniecības kultūrām un infrastruktūras objektiem

Departamenta komisijas

 • Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai
 • Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija
 • Dzīvojamo telpu apmaiņas komisija
 • Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisija
 • Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija
 • Publisko ūdenstilpju nomas konkursa komisija
 • Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija
 • Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija
 • Juridiski brīvo sociālo dzīvojamo telpu apsekošanas komisija
 • Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļu bijušo īrnieku mantu apskates/novērtēšanas komisija
 • Komisija pašvaldības izīrēto dzīvokļu remontdarbu izvērtēšanai
 • Komisija pašvaldības dzīvokļu īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu apmaksas izvērtēšanai
 • Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda ekspluatācijas lietderības izvērtēšanas komisija
 • Komisija palīdzības sniegšanas veida izvērtēšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 • Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanas komisija
 • Kapavietu komisija
 • Apstādījumu saglabāšanas komisija