Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Rīgā atrodas valsts nozīmes dabas liegumi: „Krēmeri”, „Jaunciems”, „Vecdaugava” un dabas parks „Piejūra”, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Buļļu kāpas”. NATURA 2000 vietas ir dabas liegumi “Jaunciems” un “Vecdaugava” un dabas parks “Piejūra”.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.), nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

Rīgas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju galvenā vērtība ir dabiskās pļavas, aizsargājamie augi un putnu ligzdošanas vietas. Liegumi un dabas parks ir izvietoti ūdenstilpju malās, tādēļ tie ir piemēroti rekreācijai un dabas tūrismam.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju karte

Viena no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām ir aizsargājamie koki jeb dižkoki. Tie ir dabas pieminekļi ar kultūrvēsturisku, estētisku, zinātnisku, izglītojošu un bioloģisko daudzveidību saglabājošu funkciju. Vietējo un svešzemju sugu dižkoki atkarībā no to izmēriem var būt valsts nozīmes vai vietējas (pilsētas) nozīmes. Rīgā dižkoku uzskaite un kontrole ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā, Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde veic dižkoku kopšanas pasākumus Rīgas valstspilsētai piederošajos / piekrītošajos zemesgabalos.

Rīgā šobrīd ir 12 mikroliegumi, kas izveidoti, lai aizsargātu kādu konkrētu sugu vai biotopu. Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina.

Mikroliegumi parasti platības ziņā ir mazāki nekā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to izveidošanas procedūra ir vienkāršāka un ātrāka. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu, taču atšķirībā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mikroliegumi nav paredzēti sabiedrības atpūtai. Mikroliegumus apsaimnieko, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli tām sugām vai biotopiem, kam izveidots mikroliegums.

Vides pārvalde veic īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. aizsargājamo koku) un mikroliegumu apsaimniekošanu un uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam katru gadu šajās teritorijās tiek organizēti dažādi apsaimniekošanas un kopšanas pasākumi:

  • dabas aizsardzības plānu izstrāde;
  • pļavu, niedru un lagūnu pļaušana;
  • labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana;
  • atkritumu savākšana vasaras sezonas laikā;
  • aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana;
  • informatīvo stendu un robežzīmju uzstādīšana un atjaunošana u.c.

Pakalpojumi

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde sniedz atzinumus par ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu personām par zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar Rīgas domes 2019.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.111 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”

Meži

SIA „Rīgas meži” nodrošina pašvaldībai piederošo un piekrītošo mežu, meža zemju, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mežos, kā arī kultūras un atpūtas parka “Mežaparks”  pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kuras tai nodotas saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumiem.