Gaisa kvalitāte Rīgā šobrīd

Gaisa piesārņojuma dati ir pieejami šeit: http://gmsd.riga.lv/ (ieteicams izmantot interneta pārlūkus Chrome, Mozilla vai Edge)

Rīgas gaisa kvalitātes indekss (GKI)

Pamatojoties uz pārskatu par jau esošām metodikām, darba semināriem, konsultācijām [1], Eiropas Savienības (ES) gaisa kvalitātes indeksa (GKI) prototipam ir izvēlētas šādas piesārņotājvielas: ozons (O3), slāpekļa dioksīds (NO2), daļiņas PM10, daļiņas PM2.5, sēra dioksīds (SO2).

Tomēr jāņem vērā, ka Rīgas Dome vēl neveic PM2.5 mērījumus, tādēļ PM2.5 vietā tiek vērtēti dati par benzola koncentrāciju. 03.11.2009. MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk – MK Noteikumos par gaisa kvalitāti) benzolam noteikts tikai gada robežlielums (5 µg/m3), tādēļ stundas raksturošanai kā kritiskā vērtība (lielākā vidējā stundas koncentrācija) pieņemta vērtība 100 µg/m3. Vielu koncentrācijas robežvērtības, vidējošanas periodi un tām atbilstošās GKI zonu krāsas attēlotas Tabulā 1.

Tabula 1. Gaisa kvalitātes indeksa iedalījums zonās un tām atbilstošās piesārņotājvielu koncentrācijas.

Zonu apraksts un krāsa PM10 (24h, µg/m3) NO2 (1h, µg/m3) SO2 (1h, µg/m3) O3 (1h, µg/m3) C6H6 (1h, µg/m3)
Ļoti labs 0-20 0-40 0-100 0-80 0-30
Labs 21-35 41-100 101-200 81-120 31-65
Viduvējs 36-50 101-200 201-350 121-180 66-100
Slikts 51-100 201-400 351-500 181-240 101-200
Ļoti slikts >100 >400 >500 >240 >200

Zonas iedalītas tā, ka MK Noteikumos par gaisa kvalitāti noteiktie robežlielumi šīm vielām izvēlētajos laika intervālos ir GKI trešās zonas “Viduvēja gaisa kvalitāte” augšējās robežas rādītājs; un vienlaicīgi tas ir arī normēšanas koeficients vielām kNi GKI aprēķinos: O3 1h – 180 µg/m3; NO2 1h – 200 µg/m3; PM10 24h – 50 µg/m3; C6H6 1h – 100 µg/m3; SO2 1h – 350 µg/m3.

Šobrīd indeksa aprēķiniem pieejami dati no 2 Rīgas domes gaisa monitoringa stacijām: „Mīlgrāvis” (Mīlgrāvja ielā 10, Rīgā), “Brīvības iela” (Brīvības iela 73), nākotnē paredzot iespēju, ka GKI attēlojumā var tikt pievienota arī Pārdaugavas stacija.

Katru stundu kopējā GKI vērtība tiek atjaunota un attēlota interneta vietnē pieejamajā kartē (attiecīgās krāsas balona veidā) un grafikā vietnē http://gmsd.riga.lv/ . Izstrādātajā interneta vietnē redzams grafiks ar aktuālās diennakts 24 stundu GKI vērtībām, kur, uzejot uz konkrētās stundas grafiskā stabiņa, redzama „sliktākā” piesārņotājviela un tās attiecīgā stundas koncentrācija. Ir iespējams apskatīties arī izmērītās koncentrācijas katrai mērītajai vielai atsevišķi. Uzklikšķinot datumam kalendārā, var apskatīties iepriekšējo dienu gaisa kvalitātes mērījumu datus monitoringa stacijā.

Vielu normētās indeksa vērtības, kuras tiek izmantotas, lai attēlotu GKI stundu vērtības, dotas Tabulā 2., kur vielas tabulā sarindotas pēc to ietekmes uz veselību. GKI ir bezdimensionāls lielums.

Tabula 2. Normēta GKI vērtības zonām izvēlētajām piesārņotājvielām.

Zonu apraksts un krāsa gaisa kvalitātei PM10 (24h) NO2 (1h) SO2 (1h) O3 (1h) C6H6 (1h)
Ļoti labs 0-40 0-20 0-29 0-44 0-30
Labs 41-70 21-50 30-57 45-67 31-65
Viduvējs 71-100 51-100 58-100 68-100 65-100
Slikts 101-200 101-200 101-143 101-133 101-200
Ļoti slikts >200 >200 >143 >133 >200

Eiropas Savienības ieteikumi Gaisa kvalitātes indeksa zonu saistībai ar ietekmi uz veselības aizsardzību un rekomendējošās rīcības (Tabula 3).

Tabula 3. Krāsas un to atšifrējums ietekmei z veselību, kā arī iespējamās rīcības

Gaisa kvalitātes zona Ietekme uz veselību Padomi attiecībā uz veselību
Ļoti laba Gaisa kvalitāte uzskatāma par apmierinošu; nav risku no gaisa piesārņojuma Mierīgi un bez uztraukuma veiciet visas ieplānotās aktivitātes ārā
Laba Gaisa kvalitāte ir pieņemama, lai gan mazākai daļai no sevišķi uz piesārņojumu jutīgiem cilvēkiem var būt vidēja ietekme uz veselību Sevišķi jutīgiem cilvēkiem jāapsver iespēja ierobežot ilgākas aktivitātes ārā. Var parādīties tādi simptomi kā klepus vai elpas trūkums.
Vidēja Jutīgiem cilvēkiem var būt ietekme uz veselību. Pārējie, iespējams, netiktu apdraudēti. Jutīgiem cilvēkiem nav ieteicamas ilgstoša uzturēšanās un fiziskas aktivitātes ārā. Ar astmu un elpošanas ceļu iekaisumiem slimojošiem var parādīties simptomi, piemēram, klepošana, elpas trūkums; jālieto medikamenti (inhalatori) biežāk. Pieaugušie ar sirds problēmām var izjust sirdsklauves, elpas trūkumu, negaidītu nogurumu, tad jāmeklē ārstu palīdzība.
Slikta Ikkatrs var izjust ietekmi uz veselību, jutīgie it sevišķi. Jutīgās grupas locekļiem, kā bērniem ar astmu, pieaugušiem ar sirds problēmām, jāierobežo pastaigas un lielāka fiziskā slodze ārā. Ikkatram, ja izjūt ka sāk sūrstēt kakls vai nāk klepus, jāierobežo fiziskās aktivitātes un pastaigas ārā.
Ļoti slikta Veselības aizsardzības brīdinājums par ārkārtas situācijām. Jebkurš var sajust ietekmi uz veselību. Centieties mazāk uzturēties ārā, sevišķi, ja smagi fiziski jāstrādā. Sekojiet gaisa kvalitātes prognozēm un dodieties ārā, kad gaisa kvalitāte sāk uzlaboties.

Atsauces

[1] ) [Services to develop an EU Air Quality Index. ED 60428 EU AQI Final Report, Issue 1.0; Date 14/11/2016; Report for European Commission DG ENV ENV.C.3/FRA/2013/0013.

Fona gaisa piesārņojuma mērījumus, arī pilsētas centrā, veic VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Aktuālā informācija pieejama šeit.

Putekļus tuvu pilsētas centram mēra arī Valsts vides dienests. Operatīvā informācija pieejama šeit.