Personu reģistri

Vēršam uzmanību, ka tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek atzītas tikai tām personām, kuru faktiskā un tiesiskā situācija atbilst visiem normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Personas, kuras atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, tiek reģistrētas palīdzības reģistros atbilstoši izvēlētajam palīdzības veidam.

Jūsu kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs. Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

Reģistrēto personu pienākumi

Palīdzības reģistrā reģistrētās personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc Sociālā dienesta izziņas termiņa beigām atkārtoti deklarēt ienākumus un savu materiālo stāvokli. Palīdzības reģistrā reģistrētām personām Departamentā ir jāiesniedz:

  • īres līguma kopija, ja veikti īres līguma grozījumi vai noslēgts jauns īres līgums;
  • dokumentu kopijas par izmaiņām ģimenes sastāvā;
  • informācija par personas faktisko un deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numurs, ja tas mainījies vai iepriekš nav norādīts;
  • informācija, ja iegādāts nekustamais īpašums.

Iesniedzot dokumentu kopijas jāuzrāda oriģināli. Personām ar invaliditāti papildus jāiesniedz lēmuma par invaliditātes termiņa pagarinājumu kopija.

Īres līgumu pagarināšana

Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrē uz diviem gadiem. Īrniekam ir tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda īres līguma nosacījumus. Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņš tiek pagarināts ik pa sešiem mēnešiem, ja persona pilda īres līguma nosacījumus. Īrnieka iesniegums īres līguma pagarināšanai jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā Brīvības ielā 49/53, 501. vai 503. kabinetā. Papildus jāiesniedz apsaimniekotāja izsniegta izziņa, ka nav īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parāda. Parāda gadījumā – vienošanās par parāda nomaksu.