Pabalsti

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

  • mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt;
  • personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu, bet nonākusi ārkārtas situācijā un ar saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības.

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 430 EUR, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.

Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pieprasot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, apbedīšanas pabalstu, ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā nav jāiesniedz.