Zvejas licencēšana

Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos

Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rīgas domes  Zvejniecības licencēšanas komisija. Tās tiek izsniegtas uz 5 gadiem.

Pie iesnieguma par licences saņemšanu jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) saņemšanai;
  • Zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam pievienojams obligāti);
  • Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.

Par licences izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikta valsts nodeva EUR 14,23 apmērā.

Par licences pārreģistrāciju pretendents maksā valsts nodevu 10 procentu apmērā no paredzētās valsts nodevas apmēra (EUR 1,42).

Valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

Pakalpojuma detalizēts apraksts pieejams šeit: www.eriga.lv

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem:

  • veic rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali Rīgas administratīvās teritorijas iekšējos un piekrastes ūdeņos;
  • limita robežās organizē līgumu slēgšanu par zvejas tiesību nomu.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz 5 gadiem, pašpatēriņa zvejai – uz 1 gadu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30. jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā.

Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.

Pakalpojuma detalizēts apraksts pieejams šeit: www.eriga.lv