Viegli lasīt

Image

FAKTI

 • Izveidots 2009.gadā, apvienojot Rīgas pašvaldības aģentūru «Rīgas mājoklis», Komunālo departamentu un Vides departamentu
 • 6 pārvaldes
 • Centrālais birojs – Brīvības ielā 49/53

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMA RISINĀŠANĀ

 • Iedzīvotāju reģistrācija palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā
 • Dzīvojamo telpu izīrēšana, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
 • Īres līgumu reģistrācija un grozīšana
 • Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas darbības organizēšana
 • Brīvā dzīvojamā fonda uzskaite
 • Neatliekamās palīdzības sniegšana stihiskas nelaimes gadījumā
Image
Image

PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMAIS FONDS

 • Pašvaldības dzīvojamā fonda uzskaite un informācijas sistēmu uzturēšana (BRIDZIS)
 • Pārraudzīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā fonda uzturēšanu, funkcionālu saglabāšanu un renovāciju
 • Veikt pasūtītāja funkcijas, kas saistītas ar pašvaldības dzīvojamā fonda renovāciju vai rekonstrukciju
 • Veikt pašvaldības dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu, kas atrodas daudzdzīvokļu mājās, īpašumtiesību realizāciju, pārstāvot Rīgas pilsētas pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieces intereses
 • Slēgt ar telpu valdījuma realizāciju saistītos līgumus
 • Izvērtēt un apmaksāt izdevumus, kas radušies pārvaldniekam pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā nodotās telpas neizmantošanas rezultātā

DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA

 • Pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka un iedzīvotāju strīdu gadījumos sniegt vērtējumu par pārvaldnieka rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem un pilnvarojuma līgumam
 • Organizēt privatizēto dzīvojamo māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašniekiem
 • Piedalīties siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nozares attīstības politikas un stratēģijas plānošanā
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu un iekārtu ekspluatācijas un to atbilstības normatīvo aktu prasībām uzraudzība
Image
Image

VIDE

 • Nodrošināt gaisa kvalitātes pārraudzību un gaisa monitoringu pašvaldības līmenī
 • Nodrošināt vides trokšņa pārraudzību pašvaldības līmenī
 • Nodrošināt augsnes un grunts piesārņojuma uzraudzību un likvidēšanu pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās teritorijās, organizēt piesārņoto teritoriju sanāciju
 • Pārzināt rūpniecisko avāriju riska objektus atbilstoši pašvaldībai noteiktajām funkcijām
 • Pārzināt Rīgas hidrogrāfisko tīklu un meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, virszemes un pazemes ūdeņus, publisko ūdeņu iznomāšanas organizēšana
 • Izvērtēt zemes vienību paredzētajai izmantošanai izstrādātos detālplānojumus, lokālplānojumus, ietekmes uz vidi novērtējumus, izdot nosacījumus teritoriju apbūvei vides aizsardzības jomā, Priekšlikumu sniegšana par A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanas atļauju izsniegšanu

VIDE

 • Pārzināt pilsētas apstādījumus, plānot un organizēt ielu apstādījumu, kā arī pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās un valdījumā esošo publisko apstādījumu apsaimniekošanu un atjaunošanu
 • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dabas resursu racionāla izmantošana mežu apsaimniekošanā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu apsaimniekošanā
 • Dzīvnieku uzskaite, klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas, izmitināšanas un sterilizācijas organizēšana
 • Organizēt atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā
 • Organizēt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijā
 • Sabiedrisko tualešu un pilsētas strūklaku apsaimniekošanas organizēšana
Image
Image

KAPSĒTAS

 • Pašvaldības kapsētu (21) uzturēšana un apsaimniekošana
 • Kapu rakšanas un apbedīšanas pakalpojumu organizēšana
 • Plānot un organizēt jaunu kapsētu ierīkošanu
 • Bezpiederīgo personu apbedīšanas organizēšana
 • Apbedījumu uzskaite, uzturēšanas līgumu slēgšana