Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Departaments ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas informēšana par datu apstrādi

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, zemāk izklāstīta informācija par to:

  • kādus fiziskas personas datus Pārvalde kā datu Pārzinis apstrādā;
  • no kādiem reģistriem tie tiek iegūti;
  • norādīts datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei, kas ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, uzskaitot tiesību aktus;
  • minēti datu saņēmēji;
  • norādīts datu glabāšanas ilgums.

Informējam, ka, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Fiziskas personas dati Departamentā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības pakalpojumos: