DzP-19

DzP-19 Personas iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu nelabvēlīga Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas lēmuma gadījumā

 

Informācija par personas datu apstrādi

Nolūks personas datu apstrādei
Dzīvojamās telpas apmaiņa
Apstrādes juridiskais pamats Civillikuma 1036.pants un Rīgas domes 17.12.2013. nolikuma Nr.46 „Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas nolikums” 6.punkts
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), SIA “Rīgas nami” vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (īres līguma slēgšana un dzīvojamās mājas apsaimniekošana), gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA “Rīgas nami” vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” īres tiesiskās attiecības nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus Es/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti atbilstoši nodibinātajām īres tiesiskajām attiecībām, proti, kamēr persona pamatojoties uz noslēgto īres līgumu lieto pašvaldības dzīvojamo telpu as atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu pabeigšanai
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Jūsu iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, dati par laulāto un bērniem (vārds, uzvārds, personas kods, radniecība) tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS)

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv