DzP-24

DzP-24 Personas iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai uz noteiktu laiku

 

Informācija par personas datu apstrādi

Nolūks personas datu apstrādei Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana uz noteiktu laiku
Apstrādes juridiskais pamats Rīgas domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr.141 “Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.punkts
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), SIA “Rīgas nami” vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (īres līguma slēgšana un dzīvojamās mājas apsaimniekošana), gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA “Rīgas nami” vai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” īres tiesiskās attiecības nodibina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus Es/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Personas dati tiek glabāti atbilstoši nodibinātajām īres tiesiskajām attiecībām, proti, kamēr persona pamatojoties uz noslēgto īres līgumu lieto pašvaldības dzīvojamo telpu
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Jūsu iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, dati par laulāto un bērniem (vārds, uzvārds, personas kods, radniecība) tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS); citi datu avoti: SOPA –  sociālais statuss; Zemesgrāmata – ziņas par nekustamo īpašumu (adrese); VDEĀK –  ziņas par veselības stāvokli (noteiktā invaliditātes grupa)

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv