VP-1

VP-1 Pieprasījums rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai

 

Informācija par personas datu apstrādi

 

Nolūks personas datu apstrādei Pieteikumu izvērtēšana rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanai ūdeņos, kas atrodas Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, kā arī līguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu slēgšanai vai pagarināšanai
Apstrādes juridiskais pamats Zvejniecības likuma 5.panta 4.punkts, MK 11.08.2009. noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14.punkts, MK 23.12.2014. noteikumi Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.punkts, pārzinim tiesību aktos noteikto funkciju un juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, 3.punkta b) apakšpunkts
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat to CAAIC)
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai 5 gadi
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, adrese)  tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS); citi datu avoti: Zemesgrāmata – ziņas par nekustamo īpašumu (dati par zvejas laivu, kuģi)

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv