VP-3

VP-3 Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja dzīvniekus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji

 

Informācija par personas datu apstrādi

 

Nolūks personas datu apstrādei Pakalpojuma nodrošināšana – iesniedzēja norādītās bezsaimnieka kaķu kolonijas sterilizācija
Apstrādes juridiskais pamats Dzīvnieku aizsardzības likuma 8., 39.pants, 02.10.2012. MK noteikumi Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 20.,21.punkts, MK 10.09.2013. noteikumi Nr.768 „Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība” 5.3.punkts,   pārzinim tiesību aktos noteikto funkciju un juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, 3.punkta b) apakšpunkts, Rīgas domes 18.01.2011. nolikums Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 16.10. punkts.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat to CAAIC), veterinārās klīnikas, kas nodrošina bezsaimnieka kaķu sterilizāciju.
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai 2 gadi
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Pakalpojumu sniegšanas procesā var tikt apstrādāti šādi bezsaimnieka kaķu sterilizācijas pieteikuma iesniedzēja dati: fiziskām personām (vārds, uzvārds, adrese)

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv