VP-5

VP-5 Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai par īpaši aizsargājamo dabas teritorijas apsaimniekošanu

 

Informācija par personas datu apstrādi

 

Nolūks personas datu apstrādei Lai nodrošinātu izvērtējumu pieteikumiem par ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu personām par zemi īpaši aizsargājamās teritorijās Rīgas pašvaldības teritorijā, kā arī tālāk saskaņā ar izvērtējumu  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Apstrādes juridiskais pamats Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 29.pants, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants, Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.109  “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” 3.11. apakšpunkts, Rīgas domes 18.01.2011. nolikuma Nr.92 “Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” 16.19. punkts, pārzinim tiesību aktos noteikto funkciju un juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, 3.punkta b) apakšpunkts.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat to CAAIC), Rīgas domes Finanšu departamenta Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par atvieglojumu piešķiršanu).
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai 10 gadi
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese,  tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS),

Rīgas domes sistēmas BRIDZIS datiem, Zemesgrāmatā- ziņas par nekustamo īpašumu.

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv