Normatīvie akti

Šajā sadaļā ir publiskoti tikai Rīgas domes pieņemtie normatīvie akti, kas reglamentē Mājokļu un vides departamenta darbību.Vispārīgie normatīvie akti atrodami www.likumi.lv.

 1. Par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajām dzīvojamām mājām un sociālajiem dzīvokļiem
 2. Kārtība, kādā dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām
 3. Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība
 4. Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas  un aizsardzības  noteikumi (likumi.lv)
 5. Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi (likumi.lv)
 6. Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi (likumi.lv)
 7. Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību (likumi.lv) (Grozījumi (likumi.lv))
 8. Par Rīgas pašvaldības dažādu sociālo grupu  kopdzīvojamo māju statusa noteikšanu, kā arī Rīgas domes 29.08.2000. lēmuma Nr.8776, 05.12.2000. lēmuma Nr.9128 un 11.02.2003. lēmuma Nr.2048 atzīšanu par spēku zaudējušiem
 9. Par dzīvojamo telpu īres parauglīguma apstiprināšanu un pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apakšīres līgumu uzskaiti
 10. RD 22.09.2015. s.n. Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” (likumi.lv)
 11. Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi (likumi.lv)
 12. Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (likumi.lv)
 13. Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai (likumi.lv)