Aicinām iepazīties ar Rīgas trešo rīcības plānu gaisa kvalitātes uzlabošanai (2016-2020)

admin.rLV

Aicinām piedalīties Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas Rīcības programmas 2016.-2020. gadam sabiedriskajā apspriešanā 5. septembrī, 2016. gadā Rīgas Rātsnamā (Rātslaukums 1, Rīga LV–1539) 508. telpā plkst. 17:00 – 19:00.

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam (turpmāk tekstā – Programma) izstrādi pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma veica SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Latvija) sadarbībā ar Cambridge Environmental Research Consultants Limited (CERC) (Apvienotā Karaliste). Darbs tika veikts laika posmā no 2015. gada 31. augustam līdz 2016. gada 10. augustam ciešā sadarbībā ar vairākām valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Šāda pieeja nodrošināja iespēju saskaņot visus programmā piedāvātos pasākumus jau Programmas izstrādes laikā, lai atvieglotu turpmāku Programmas apstiprināšanas gaitu. Programmas projekts sagatavots, ievērojot 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 18. pielikumā, Latvijas Republikas likuma „Par piesārņojumu” 17. pantā un Eiropas Padomes un Parlamenta 2008. gada 21. maija direktīvā 2008/50/EK „Par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā” noteiktās prasības, tādējādi veicinot Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanu un atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Iepazīties ar izstrādāto dokumenta “Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas Rīcības programma 2016.-2020. gadam” saturu var Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Kungu ielā 7/9 un Brīvības ielā 49/53, kā arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 814.kabinetā pie Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas galvenā speciālista Jāņa Klepera (iepriekš jāsazinās pa tālr. 26436513). Ieteikumus un komentārus ir iespējams iesūtīt elektroniski uz e-pastiem janis.kleperis@riga.lv un valts@environment.lv.

Digitālā veidā Rīcības programma pieejama šeit:

Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2016.-2020. gadam