Brīdinājums: Par iespējamo kapavietu Rīgas pašvaldības II Meža kapsētā uzturēšanas tiesību pārtraukšanu

admin.rLV

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde paziņo, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora izveidotā Kapavietu komisija, pamatojoties uz Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas noteikto nekoptu kapavietu ikgadējās aktēšanas kārtību no 2015. līdz 2018.gadam ir apsekojusi un atzinusi par nekoptām šādas kapavietas Rīgas pilsētas pašvaldības II Meža kapsētā, kuru uzturētāju vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma.

Par nekoptām atzīto kapavietu adreses (sektors-rinda-vieta)

II Meža kapsētā Rīgā, Gaujas ielā 12: L-lauk.-A-11/12., L-lauk.ģim.k.-30., L-lauk.-ģim.k.-31., L-lauk.-6-44., L-lauk.-6-42/43., L-lauk.-6-1-2/3., L-lauk. ģim.k.-26., F-lauk.-19-7/8., Mark.-22-4.rinda., 11.4.gr.-1.no sētas., 11. 4. gr.2. no sētas., 11.7.gr.11.-29., VgA – 1. r.., VgA 2-7., VgA-3-16., VgA 6-10., VgA -7.- b/n., VgA -9-10., VgA -10-b/n., VgA -11-18., VgA -11-16/17., VgA -ģim.k. ., VgA,dz.k.-63., VgA ģim.k. ., VgA.ģim.k. lielās alejas malā., VgA.ģim.k. lielās alejas malā., VgC 5. gr.-13-2., 7-6-45., Mark.-26., VgD,4.d.-8-3., Mārt.n.-46. ., F-lauk.-6-8., G-lauk.-12-7/8., Mark.-6-6-33.

Pamatojoties uz Noteikumu 50.punktu, par nekoptu atzītās kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotajai personai trīs mēnešu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv jāsakopj kapavieta un jāierodas Kapsētu pārvaldē vai pie II Meža kapsētas pārziņa.
Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā nesakopj kapavietu un neierodas Kapsētu pārvaldē vai pie II Meža kapsētas pārziņa, kapavietas uzturēšanas tiesības tiek izbeigtas.