Izveidojot četras darba grupas, Rīgas dome aktīvāk pievērsīsies mājokļu un vides jautājumu risināšanai

admin.rLV

Otrdien, 1. decembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti nolēma izveidot četras darba grupas darbam ar atkritumu apsaimniekošanu, klimatneitralitātes jautājumiem, vides komunikāciju un Rīgas mājokļu programmu.

Darba grupās bez papildu atalgojuma darbosies domes deputāti, pieaicinot attiecīgus speciālistus. Darba grupu lēmumiem būs konsultatīvs raksturs.

Runājot par atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas izveidi, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis uzsver nepieciešamību pašvaldības iestādēm plašāk sadarboties, lai sasniegtu svarīgus mērķus atkritumu jomā. Plānots uzlabot sadarbību ar VARAM. Darba grupa strādās pie atkritumu poligona “Getliņi” attīstības stratēģijas, izstrādās rīcības plānu bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai un to noglabāšanas mazināšanai, koordinēs šķirošanas laukumu izveidi  un izstrādās iniciatīvas Rīgas radītā atkritumu daudzuma samazināšanai. Šo darba grupu vadīs deputāte Mairita Lūse.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece Selīna Vancāne norāda, ka līdz šim klimata pārmaiņu mazināšanas un adaptācijas problemātika Rīgas domē ir bijusi fragmentāri aktualizēta, tāpat nav vienotas stratēģijas un vīzijas šo jautājumu risināšanai. Tā kā Rīga ir definējusi klimatneitralitātes attīstības virzienu un ir plānots uzsākt darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna šādas, starpkomiteju darba grupas, izveide ir nepieciešama. S.Vancāne arī būs klimatneitralitātes darba grupas vadītāja.

E. Cepurītis uzsver, ka aktīvi jārisina jautājumi, kas saistīti ar pilsētas mājokļu programmu. Viņš arī vadīs jauno darba grupu, kuras mērķis ir veicināt mājokļu pieejamību dažādām sabiedrības grupām, efektīvu sociālo atbalstu mājokļu nodrošināšanai, kā arī veikt rīcības ar pašvaldības īpašumu un citiem resursiem ar nolūku veicināt Rīgas stratēģisko mērķu sasniegšanu mājokļu jomā.

Savukārt, Vides komunikācijas darba grupa izveidota ar mērķi veicināt izpratni par mūsdienu vides problēmām, videi draudzīgu rīcību un piemēra rādīšanu Rīgas pašvaldības iestādēs, kā arī iedzīvotāju līdzdalību ar vides aizsardzību saistīto pašvaldības mērķu sasniegšanā. Arī šo darba grupu vadīs komitejas priekšsēdētājs E.Cepurītis.