Juglas ezerā ielaidīs zandartu mazuļus

admin.rLV

No bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas un atjaunošanas viedokļa Juglas ezers ir Daugavas lejtecē un ar to savienotajās ūdenstilpēs sastopamo vietējo zivju sugu atražošanās, to mazuļu un pieaugušu īpatņu uzturēšanās un barošanās vieta, kā arī anadromo sugu (dzīvo jūrā, nārstot dodas uz upi) migrāciju vieta. Juglas ezerā konstatētas 29 sugu zivis, no kurām saimnieciski nozīmīgākās sugas ir plaudis, līdaka, zandarts, līnis, rauda, asaris, karūsa un sudrabkarūsa.

Šobrīd zivju resursus Juglas ezerā izmanto tikai makšķernieki, jo no 2007. gada rūpnieciskās zvejas rīku izmantošana ezerā ir pārtraukta. Juglas ezers ir caurtekošs un savienots ar vairākām ūdenstilpēm un ūdenstecēm, arī ar Daugavu un Rīgas jūras līci. Juglas ezera ekosistēma nodrošina zivju krājumu papildināšanu ar to savienotajās ūdenstilpēs, kur rūpnieciskā zveja ir atļauta, tādēļ Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – Departaments) projekta “Zivju krājumu atražošana Juglas ezerā” (turpmāk – Projekts) ietvaros plānotā zandartu mazuļu iegāde un ielaišana ezerā mazinās rūpnieciskās zvejas ietekmi uz šīs sugas dabisko atražošanu arī citās ar Juglas ezeru saistītās ūdenstilpēs.

Saskaņā ar Zivju fonda padomes 2017.gada 21.marta sēdē pieņemto lēmumu (protokols nr.4.1-28e/2/2017, 3.2.14. punkts) attiecībā uz Zivju fonda pasākumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2017.gada 26.aprīļa protokolu Nr.77, Departaments arī šogad (līdzīgi kā tas notika iepriekšējos gados) kopā ar Zemkopības ministrijas

Zivju fondu realizētā Projekta ietvaros 10.08.2017. plkst. 14:30 Juglas ezerā ielaidīs 24 500 zandartu mazuļus (svars 1,1 g).
Projekta īstenošanas rezultātā esošie zivju resursi Rīgas pilsētas ūdenstilpēs pieaugs, tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība un nodrošināta šo resursu ilgtspējīga izmantošana.
Zivju mazuļus piegādās no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome”.Kopējais projekta budžets ir EUR 4743.20, no kuriem Zivju fonda nodrošinātais finansējums sastāda EUR 3 557.40 jeb 75%, kas tiks atgūts pēc projekta realizēšanas. Savukārt Rīgas domes līdzfinansējums ir EUR 1 185.80 jeb 25% apmērā.