Nodots sabiedriskai apspriešanai Rīgas pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanas plāni 2018.-2026.gadam jaunā redakcijā

admin.rLV

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas pārvalda un apsaimnieko Rīgas pašvaldības īpašumā esošās meža zemes. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, viens no meža zemju ilgtspējīgas apsaimniekošanas priekšnosacījumiem ir meža apsaimniekošanas plāns (turpmāk tekstā MAP), pamatojoties uz kuru notiek meža zemju apsaimniekošana.

Ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un Vides komitejas deputātu ieteikumus, SIA “Rīgas meži” ir sagatavojusi MAP 2018.-2026.gadam jaunā redakcijā projektu, kas tiek nodots sabiedriskai apspriešanai. Galvenie grozījumi saistīti ar 2017.gada izslēgšanu no plāna.

Kā jau minēts MAP aptver Rīgas pašvaldības īpašumā esošos mežus un meža zemes Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (4464 ha platībā), kā arī atsevišķas mežu un meža zemju teritorijas, kas ir Rīgas pašvaldības īpašumā, bet atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām (3873 ha platībā).

Papildu informācija par meža apsaimniekošanas plāniem atrodama SIA “Rīgas meži” mājaslapā: https://www.rigasmezi.lv/lv/aktualitates/jaunumi/?doc=10241