Rīga līdzfinansēs dzīvojamo ēku pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai

admin.rLV

Oficiāli stājušies spēkā Rīgas domes akceptētie saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

SIA “Rīgas ūdens” laika posmā no 2012. līdz 2015.gadam nodrošināja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” realizāciju, kā rezultātā Mārupes (Rīgas administratīvā teritorijā), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus.  Tomēr, ņemot vērā administratīvo slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels.

Tāpēc tika nolemts spert soli pretī iedzīvotājiem, palīdzot pieslēgties centrālajai ūdensapgādei un kanalizācijai. Līdzfinansējumu plānots sniegt vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, līdzekļus ņemot no “Rīgas ūdens” peļņas. Šis solis noteikti uzlabos daudzu iedzīvotāju labklājību.

Komitejā atbalstītie Rīgas domes saistošie noteikumi “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” nosaka pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai apmēru, pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kritērijus, tā saņemšanas nosacījumus un izmaksāšanas kārtību.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai,  īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, kā arī nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļu parādu un parādu par “Rīgas ūdens” pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai vai informācijas izsludināšanai par līdzfinansējuma pieejamību.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu ierīkošanu, kā arī kompensēt pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumus šādā apmērā: 50% no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai  kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 eiro, un 60% no pieslēguma apstiprinātās ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai  kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 eiro.

Savukārt, atsevišķu personu kategorijām – personām ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajā personām un personām, kurām pirmās un otrās pakāpes radinieki, aizbildnībā esošā persona, aizgādnībā esošā persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1.invaliditātes grupu, līdzfinansējums paredzēts 100% apmērā no pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas.

Lai nodrošinātu saņemtā pašvaldības līdzfinansējuma lietderīgu izmantošanu, saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, būs jāiesniedz pieteikums un attiecīgi dokumenti par būvdarbu tāmēm. Pieteikumus izvērtēs īpaša komisija.

Raksta avots: riga.lv