Apstiprināts rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas dome trešdien, 20. decembrī, apstiprināja Rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2024.–2028. gadam un noteica plānā ietverto pasākumu izpildes kārtību galvaspilsētas teritorijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva “Par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību” paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizstrādā un ik pēc pieciem gadiem jāpārskata trokšņu stratēģiskās kartes visām aglomerācijām ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem. Jaunais Rīcības plāns sagatavots, pamatojoties uz 2022. gadā apstiprinātajām trokšņa stratēģiskajām kartēm. Šajās kartēs ir ietverta informācija par autotransporta, sliežu ceļu transporta, gaisa satiksmes un rūpnieciskās darbības radīto troksni.

Izstrādājot Rīcības plānu, tika apzinātas tās darbības vides trokšņa piesārņojuma līmeņa un ietekmes samazināšanai, kurus Rīgas pašvaldības iestādes un uzņēmumi plāno realizēt nākamo piecu gadu laikā. Tika identificētas četras plānoto aktivitāšu grupas – “Tehniskie pasākumi vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai”, “Netiešie pasākumi vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai”, “Darbības trokšņa pārvaldības sistēmas pilnveidošanai” un “Rīcības kluso teritoriju saglabāšanai, to pieejamības, funkcionalitātes un akustiskās kvalitātes uzlabošanai” – ar 24 plānotajām darbībām.

Kā piemērus var minēt tādus tehniskos pasākumus vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai kā ielu tīkla pilnveidošana, ierobežojumi ceļu satiksmē, Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem, “kluso” riepu izmantošana pašvaldības un sabiedriskajam transportam, stādījumu ierīkošana. Savukārt kā netiešos pasākumus vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai var minēt velotransporta un sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšanu.

Rīcības plānā arī ir apkopota informācija par apzinātajām darbībām trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai, kuras ir rekomendējams īstenot citām personām –  VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS “RB Rail”, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un rūpniecības objektu operatoriem.

Kā piemērus var minēt trokšņa monitoringa sistēmas izveidošana Rīgas brīvostas realizētajam Tvaika ielas savienojumam, troksni samazinošie pasākumi “Rail Baltica” projektā, pasažieru vilcienu līnijas Zasulauks – Bolderāja elektrifikācija u.c.

Rīcības plānu izstrādāja un tā izpildi kontrolēs Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.